Εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Γενικής Νομοθεσίας για τα Τρόφιμα στην Ε.Ε. – Εφαρμογή από το 2021

13 June 2019

Εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Γενικής Νομοθεσίας για τα Τρόφιμα στην Ε.Ε. – Εφαρμογή από το 2021

Έναν αναθεωρημένο Κανονισμό που ρυθμίζει εκ νέου τη διαφάνεια στην αξιολόγηση κινδύνου στον τομέα των τροφίμων, αλλά και ενισχύει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), υιοθέτησε σήμερα το Συμβούλιο. Η εξέλιξη αυτή ήλθε μετά την έγκριση που παρείχε στις 17 Απριλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Έτσι, αναμένεται ότι στο μέλλον οι επιστημονικές πληροφορίες που υποστηρίζουν την εκτίμηση κινδύνου στην τροφική αλυσίδα, όπως και η επικοινωνία σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων θα είναι πιο διαφανείς και ευκολότερα προσβάσιμες για τους πολίτες.

Ο νέος Κανονισμός, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό για τη Γενική Νομοθεσία Τροφίμων (Καν. 178/2002), αναθεωρεί οκτώ νομοθετικές πράξεις που αφορούν συγκεκριμένους τομείς της αλυσίδας τροφίμων και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τον Σεπτέμβριο, ενώ στα περισσότερα σημεία του θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2021. Υπενθυμίζουμε ότι από τον Απρίλιο 2018 η Κομισιόν πρότεινε να αναθεωρηθεί ο Κανονισμός σχετικά με τη Γενική Νομοθεσία Τροφίμων και να τροποποιηθούν 8 νομοθετικές πράξεις που αφορούν τους εξής συγκεκριμένους τομείς της τροφικής αλυσίδας: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, πρόσθετα ζωοτροφών, αρτύματα καπνιστών τροφίμων, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα και αρωματικές ύλες τροφίμων, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και νέα τρόφιμα.

Όπως ανακοινώνει σήμερα το Συμβούλιο, σύμφωνα με τους νέους κανόνες τα υποστηρικτικά δεδομένα και οι πληροφορίες που αφορούν μια αίτηση αδειοδότησης από την EFSA, θα δημοσιοποιούνται αυτομάτως όταν η αίτηση ενός υπεύθυνου επιχείρησης τροφίμων επικυρώνεται ή κρίνεται παραδεκτή. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα προστατεύονται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και τα αιτήματα εμπιστευτικότητας θα αξιολογούνται από την EFSA. Άλλα μέτρα που θεσπίστηκαν με τον αναθεωρημένο Γενικό Κανονισμό για τα Τρόφιμα αφορούν:
• τη δυνατότητα της Κομισιόν να ζητήσει από την EFSA να αναθέσει μελέτες σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να επαληθεύσει τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιεί στη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου
• μια νέα βάση δεδομένων με μελέτες που ανατέθηκαν από υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων
• έναν πιο ενεργό ρόλο για τα κράτη μέλη προκειμένου να βοηθήσουν την EFSA να προσελκύσει περισσότερους και τους καλύτερους επιστήμονες να συμμετάσχουν σε επιστημονικές ομάδες
• καλύτερη επικοινωνία κινδύνου μεταξύ όλων των παραγόντων: Κομισιόν, EFSA, κράτη μέλη και δημόσιοι φορείς
• τη δυνατότητα της Κομισιόν να οργανώνει αποστολές διερεύνησης για να διασφαλίσει ότι τα εργαστήρια/μελέτες συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές

13 June 2019
Banner