Διαβούλευση στην Ε.Ε. για την Ασφάλεια των Τροφίμων

05 May 2022

Διαβούλευση στην Ε.Ε. για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας που αφορά το βιώσιμο σύστημα τροφίμων της Ε.Ε. ξεκίνησε ήδη στις Βρυξέλλες, από τις 28 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουλίου 2022, διαβούλευση, με στόχο τη συγκέντρωση απόψεων και στοιχείων από όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Συμμετοχή μπορούν να έχουν πολίτες, οικονομικοί φορείς όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, οργανώσεις καταναλωτών, κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, δημόσιες Αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, αγοραστές του δημόσιου τομέα, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, σχετικά με τα βασικά ζητήματα που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η πρωτοβουλία. Η συγκεκριμένη διαβούλευση εστιάζει σε γενικά ζητήματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του συστήματος τροφίμων και αποσκοπεί στην προσέλκυση ενός μεγάλου εύρους απαντήσεων, από όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών.

Γιατί διεξάγεται η διαβούλευση

Μέσα στο φάσμα της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την ολοκληρωμένη στρατηγική με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία αναγνωρίζει τη στενή σχέση μεταξύ υγιών ανθρώπων, υγιών κοινωνιών και υγιούς πλανήτη και έχει ως στόχο να απαντήσει με ολοκληρωμένο τρόπο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Για την προώθηση της μετάβασης σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων, η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» έχει δρομολογήσει πολυάριθμες δράσεις. Παρ’ όλα αυτά, η στρατηγική αναγνωρίζει ότι αυτές οι επιμέρους δράσεις δεν μπορούν ούτε από μόνες τους, ούτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, να διασφαλίσουν πλήρως τη συνοχή των πολιτικών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με τα τρόφιμα και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των συστημάτων τροφίμων. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» εξήγγειλε πρωτοβουλία για έναν οριζόντιο νόμο-πλαίσιο, με στόχο να διευκολυνθεί άμεσα η μετάβαση στη βιωσιμότητα και να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. θα γίνονται ολοένα και πιο βιώσιμα. Επομένως, προκειμένου να υπάρξουν συγκροτημένα αποτελέσματα σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει χαραχθεί, η Επιτροπή δρομολογεί μια διευρυμένη διαδικασία διαβούλευσης με στόχο να συγκεντρωθούν οι απόψεις και η συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

05 May 2022
Banner
Banner