Τραβάει το αυτί της Ελλάδας η Κομισιόν για τη μη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

03 October 2016

Τραβάει το αυτί της Ελλάδας η Κομισιόν για τη μη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Λίγο πριν το Δικαστήριο της Ε.Ε. βρίσκονται η Ελλάδα και 13 ακόμη κράτη μέλη, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία επαγγελματιών και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Αυτό ανακοίνωσε η Κομισιόν, που στη μηνιαία δέσμη αποφάσεων  για υποθέσεις παράβασης, κινεί διαδικασίες κατά κρατών μελών τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Κομισιόν ζήτησε, σε αιτιολογημένες γνώμες προς 14 κράτη μέλη, να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2013/55/ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η οδηγία προβλέπει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, απλοποιεί τους υπάρχοντες κανόνες και επιταχύνει τις διαδικασίες αναγνώρισης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος τηρούν τις απαιτήσεις της χώρας υποδοχής. Η οδηγία θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 18 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, 14 κράτη μέλη και συγκεκριμένα η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

Σημειώνεται ότι με βάση τη διαδικασία, τα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη οδηγία ρυθμίζει τα της ελεύθερης μετακίνησης επαγγελματιών εντός της Ε.Ε. Το δικαίωμα, δηλαδή, οι υπήκοοι των κρατών µελών να ασκούν επάγγελμα, ως αυτοαπασχολούμενοι ή μισθωτοί, σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο όπου απέκτησαν τα επαγγελματικά προσόντα τους.

03 October 2016
Banner