Την Πλατφόρμα της Ε.Ε. για την καλή μεταχείριση των ζώων παρουσίασε η Κομισιόν

07 June 2017

Την Πλατφόρμα της Ε.Ε. για την καλή μεταχείριση των ζώων παρουσίασε η Κομισιόν

Την έναρξη των εργασιών της πρώτης συνεδρίασης της Πλατφόρμας της Ε.Ε. για την καλή μεταχείριση των ζώων κήρυξε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Vytenis Andriukaitis. Η Πλατφόρμα συγκεντρώνει 75 εκπροσώπους ενδιαφερομένων μερών, ΜΚΟ, κρατών μελών, χωρών του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), διεθνών οργανισμών και της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων).

Για 1η φορά συνέρχονται όλοι οι βασικοί παράγοντες της Ε.Ε. για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το ζήτημα της καλής μεταχείρισης των ζώων, όπως ανακοινώνει η Κομισιόν.

Η Πλατφόρμα είναι κατά κύριο λόγο ένα φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Είναι επίσης μια ευκαιρία για να ενισχυθεί η κατανόηση, η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των μελών της, ενώ επίσης αποτελεί μεγάλη ευκαιρία ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν στη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων μέσω της συνεργασίας και της δικτύωσης. «Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του έργου της πλατφόρμας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του κάθε μέλους», τονίζει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της, προχωρώντας μάλιστα στη δημοσίευση καίριων Ερωτήσεων-Απαντήσεων σχετικά με το θέμα.

Ακολουθούν οι Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την πολιτική για την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως την έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1.Γιατί η Επιτροπή δημιουργεί αυτή την πλατφόρμα;

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2016, η απόλυτη πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρεί την καλή μεταχείριση των ζώων πολύ σημαντικό ζήτημα και επιθυμεί βελτιώσεις στον τρόπο προαγωγής της.

Η καλύτερη μεταχείριση των ζώων δεν είναι απλώς ζήτημα νομοθεσίας. Και η πλατφόρμα δεν είναι φόρουμ για την κατάρτιση νέας νομοθεσίας. Όπως λέει και το σύνθημα της στρατηγικής της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων που εγκρίθηκε το 2012 «Είμαστε όλοι υπεύθυνοι». Για να υπάρξουν απτά αποτελέσματα, η αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των παραγόντων, αλλά και η σαφής δέσμευση καθενός από αυτούς, αποτελούν το πρώτο ουσιαστικό βήμα. Αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους της πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα αποσκοπεί στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των επιστημόνων σχετικά με τα ζητήματα καλής μεταχείρισης των ζώων που είναι σημαντικά για τους πολίτες της ΕΕ.

Η πλατφόρμα θα επικουρεί την Επιτροπή στην ανάπτυξη και ανταλλαγή συντονισμένων δράσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων με έμφαση:

  1. στην καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και της άμεσης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών,
  2. στην ανάπτυξη και στη χρήση προαιρετικών δεσμεύσεων από τις επιχειρήσεις,
  3. στην προώθηση των προτύπων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο.

2.Ποια είναι τα μέλη της πλατφόρμας;

Η πλατφόρμα αποτελείται από 75 μέλη.

Σαράντα (40) μέλη έχουν διοριστεί από τον γενικό διευθυντή Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων έπειτα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από ερευνητικά ιδρύματα. Τόσο οι οργανώσεις όσο και οι εμπειρογνώμονες έπρεπε να αποδείξουν τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους και της εμπειρογνωμοσύνης τους με τα καθήκοντα της πλατφόρμας. Ειδικότερα, το έργο τους πρέπει να σχετιζεται με την καλή μεταχείριση των ζώων στο πλαίσιο της ΕΕ και να καλύπτει περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

3.Πώς επιλέγονται τα μέλη της πλατφόρμας;

Τα διάφορα μέλη έχουν επιλεγεί με σκοπό την εξασφάλιση ισότιμης εκπροσώπησης των διαφόρων κλάδων και δραστηριοτήτων, γεωγραφικής ισορροπίας και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων.

Τριάντα πέντε (35) μέλη εκπροσωπούν δημόσια ιδρύματα, όπως αρμόδιες αρχές (28 κράτη μέλη και 3 χώρες του ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την καλή μεταχείριση των ζώων (Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, Παγκόσμια Τράπεζα) και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Η πλατφόρμα μπορεί επίσης να διορίζει έως πέντε παρατηρητές. Η Ελβετία έχει καθεστώς παρατηρητή στην πλατφόρμα.

4.Με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει η πλατφόρμα στην πράξη;

Η πλατφόρμα θα συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο. Κατά την πρώτη της συνεδρίαση, η Επιτροπή σκοπεύει να προσδιορίσει τους τομείς προτεραιότητας για το έργο των μελών της, αλλά και τους πόρους που τα μέλη προτίθενται να χρησιμοποιήσουν από κοινού. Στη συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης συνεδρίασης, η Επιτροπή θα προτείνει συγκεκριμένους τομείς εργασίας και, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, θα δημιουργηθούν υποομάδες.

Η πλατφόρμα θα καλεί σε τακτική βάση φόρουμ ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να παρουσιάζουν τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητές τους. Έτσι, όχι μόνο θα εμπλουτιστούν οι συζητήσεις, αλλά θα διευκολυνθεί και η διάδοση των γνώσεων, των πρωτοβουλιών και των εμπειριών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη. Επίσης, θα διευκολύνει τον συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε διάφορα φόρουμ.

5.Ποια είναι τα πρώτα θέματα που θα εξεταστούν;

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση της πλατφόρμας, η Επιτροπή θα προωθήσει συζητήσεις σύμφωνα με τους τομείς προτεραιότητάς της σε τρεις συνεδρίες:

-Με ποιον τρόπο μπορεί η πλατφόρμα να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων;

-Με ποιον τρόπο μπορεί η πλατφόρμα να συμβάλει στην προώθηση των προτύπων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο;

-Με ποιον τρόπο μπορεί η πλατφόρμα να διευκολύνει τη χρήση προαιρετικών δεσμεύσεων και να προωθήσει την αγοραία αξία των προϊόντων που είναι φιλικά προς την καλή μεταχείριση των ζώων;

Με βάση τις συζητήσεις και τις δεσμεύσεις των μελών η Επιτροπή θα εντοπίσει τομείς εργασίας κοινού ενδιαφέροντος σχετικούς με την ΕΕ και οι οποίοι είναι αρκετά συγκεκριμένοι και εφικτοί.

6.Ποια αποτελέσματα μπορούν να αναμένονται από το έργο της πλατφόρμας;

Η πλατφόρμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν στη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων μέσω της συνεργασίας και της δικτύωσης. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του έργου της πλατφόρμας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του κάθε μέλους.

Η πλατφόρμα είναι κατά κύριο λόγο ένα φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Είναι επίσης μια ευκαιρία για να ενισχυθεί η κατανόηση, η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των μελών της.

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει επίσης το ιδανικό σημείο συνάντησης για όλα τα ειδικά φόρουμ και τις ειδικές ομάδες που εργάζονται στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων όπου θα μπορούν να παρουσιάζουν τις δραστηριότητες και το έργο τους και να συμφωνούν σε συγκεκριμένες εθελοντικές δεσμεύσεις. Είναι γεγονός ότι σήμερα το ζήτημα της καλής μεταχείρισης των ζώων συζητείται σε διάφορα πλαίσια διεθνώς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οργάνωση EuroFAWC ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων. Η πλατφόρμα θα μπορούσε, επομένως, να διαδραματίσει κομβικό ρόλο για τη σύνδεση των διαφόρων αυτών φόρουμ και ομάδων και να συμβάλει στη βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων και εφικτών στόχων, έτσι ώστε να βελτιώσει μακροπρόθεσμα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζητήματα της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Η πλατφόρμα θα μπορούσε να ασχοληθεί με συγκεκριμένα έργα για να βοηθήσει την Επιτροπή στην επίτευξη των στόχων της, όπως είναι η καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων ή η προώθηση των προτύπων της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλο που τα θέματα αυτά εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη τους να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν τις δραστηριότητες αυτές χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα (εφαρμοσμένη έρευνα, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, συνέδρια κ.λπ.)

Η πλατφόρμα θα μπορούσε επίσης να αναπτύξει δραστηριότητες εκεί που η ΕΕ δεν έχει αναπτύξει κάποια ειδική νομοθεσία ή δραστηριότητες, προκειμένου να προωθήσει τις ορθές πρακτικές για την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη σύνταξη εγγράφων καθοδήγησης για ειδικά θέματα (όπως είναι η σταδιακή κατάργηση του ευνουχισμού των χοιριδίων) ή για γενικότερα θέματα (όπως είναι η επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων).

7.Με ποιον τρόπο αντιμετωπίζεται η καλή μεταχείριση των ζώων σε επίπεδο ΕΕ; Ποια είναι η ισχύουσα νομοθεσία;

Η πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων εγκρίθηκε το 1974 και είχε ως αντικείμενο την προστασία των ζώων στα σφαγεία. Έκτοτε, η ΕΕ έχει εγκρίνει πολλές νομοθετικές πράξεις για την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων και των πειραματόζωων. Υπάρχουν επίσης διατάξεις της ΕΕ σχετικά με τη διατήρηση ζώων σε ζωολογικούς κήπους που έχουν να κάνουν με την καλή μεταχείριση τους. Η ΕΕ έχει επίσης απαγορεύσει τη χρήση παγίδων με σιαγόνες για την αιχμαλώτιση άγριων ζώων.

Τα εκτρεφόμενα ζώα προστατεύονται από ένα γενικό σύνολο κανόνων της ΕΕ για τη γεωργία καθώς και τις ειδικές διατάξεις σχετικά με τις μεταφορές και τη σφαγή/θανάτωσή τους. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την εκτροφή ορνίθων ωοπαραγωγής, κοτόπουλων για την παραγωγή κρέατος, χοίρων και μόσχων.

Η ΕΕ ενσωματώνει επίσης τις απαιτήσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων στους κανόνες σχετικά με τις επιδοτήσεις για τη γεωργία (πολλαπλή συμμόρφωση και προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης) καθώς και σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες.

Το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη διαμόρφωση ή εφαρμογή πολιτικών της Ένωσης, δεδομένου ότι τα ζώα είναι ευαίσθητα όντα.

Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή δεν συνιστά νομική βάση για την Ένωση ώστε να νομοθετήσει επί ζητημάτων καλής μεταχείρισης των ζώων. Ορισμένα από αυτά εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών (βλ. την ερώτηση σχετικά με τα άγρια ζώα πιο κάτω).

Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες της Επιτροπής σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων δεν περιορίζονται στη νομοθεσία. Αν και η εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ είναι κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Επιτροπή διενεργεί τακτικούς ελέγχους για να ελέγξει αν οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τους κατάλληλους επίσημους ελέγχους.

Επιπλέον, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στην προώθηση των προτύπων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων σε διεθνές επίπεδο μέσω παγκόσμιων προτύπων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων και μέσω διμερών συμφωνιών/συνεργασιών με τρίτες χώρες.

Τέλος, η Επιτροπή διοργανώνει τακτικές δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων για τους δημόσιους υπαλλήλους κρατών μελών και τρίτων χωρών. Σύντομα, η Επιτροπή θα ορίσει επίσης κέντρα αναφοράς για την καλή μεταχείριση των ζώων (βλ. παρακάτω).

8.Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανόνων αυτών;

Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε όλες τις περιπτώσεις διότι έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση των κανόνων της ΕΕ με διάφορους τρόπους, όπως είναι οι επίσημοι έλεγχοι, αλλά και η εκπόνηση και η εφαρμογή οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και ενημερωτικών εκστρατειών για τους δημόσιους υπαλλήλους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εκτέλεση των κανόνων της ΕΕ μπορεί επίσης να συνεπάγεται τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, πολλές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων περιλαμβάνουν την υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν και να επικυρώνουν προγράμματα κατάρτισης για τα άτομα που ασχολούνται με ζώα. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται και να διατηρούν ζώα.

9.Τι ισχύει για τα ζώα που δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και για τα άγρια ζώα;

Στις συνθήκες της ΕΕ, η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο ορισμένων πολιτικών της ΕΕ, όπως είναι η γεωργία ή η εσωτερική αγορά. Η ΕΕ δεν είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων (βλ. ανωτέρω),

όπως είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση της καλής μεταχείρισης των αδέσποτων σκύλων/γατών ή της χρήσης ζώων σε επιδείξεις ή αγώνες (ταυρομαχίες, ροντέο, τσίρκο, κυνοδρομίες, ιπποδρομίες κ.λπ.) Η Επιτροπή δεν έχει τη νομική εξουσία να παρέμβει, αν και πολύ συχνά της ζητείται να ενεργήσει για τα ζητήματα αυτά.

Η Ένωση έχει επίσης πολύ περιορισμένη αρμοδιότητα όσον αφορά την καλή μεταχείριση των άγριων ζώων.

Όσον αφορά την καλή μεταχείριση των άγριων ζώων που κρατούνται σε αιχμαλωσία, η οδηγία για τους ζωολογικούς κήπους και τα ενυδρεία περιέχει αναφορές στην καλή μεταχείριση των ζώων. Άλλα άγρια ζώα που κρατούνται σε αιχμαλωσία δεν υπόκεινται στους κανόνες της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων (όπως τα τσίρκα ή τα καταστήματα ζώων συντροφιάς).

Εκτός από την απαγόρευση της χρήσης παγίδων με σιαγώνες, η Ένωση δεν διαθέτει νομοθεσία για την προστασία των ζώων που ζουν σε άγρια κατάσταση.

10.Πρόκειται να εγκριθούν νέοι κανόνες στο άμεσο μέλλον;

Προς το παρόν, προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει ότι οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ εφαρμόζονται πλήρως. Πράγματι, δεν έχει νόημα να εγκριθούν νέες απαιτήσεις, αν δεν βελτιωθεί η εφαρμογή των απαιτήσεων που υφίστανται ήδη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν ενεργεί σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης.

Το επίπεδο της καλής μεταχείρισης των ζώων μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω διαφόρων μη νομοθετικών δραστηριοτήτων τις οποίες επεξεργάζεται επί του παρόντος η Επιτροπή (βλ. επόμενη ερώτηση).

11.Η Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει νέα στρατηγική για την καλή μεταχείριση των ζώων; Αν όχι, τι πρόκειται να κάνει η Επιτροπή για την καλή μεταχείριση των ζώων;

Το 2012, η Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων στην οποία αναφερόταν μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Κατ' αρχάς, η Επιτροπή επιθυμεί να ολοκληρωθούν οι εκκρεμούσες ενέργειες που συνίστανται σε έξι μελέτες και εκθέσεις. Ορισμένες από αυτές είναι τεχνικής φύσης, άλλες είναι πιο στρατηγικές, αλλά είναι όλες σημαντικές για να αποτελέσουν τη βάση για τον προβληματισμό μας σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στο μέλλον. Ορισμένες από αυτές θα συμβάλουν και στη βελτίωση της εφαρμογής της με την εκπόνηση εγγράφων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη μεταφορά των ζώων, βέλτιστη πρακτική κατά τη σφαγή/θανάτωση ζώων).

Είναι, ως εκ τούτου, προτεραιότητα για την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, έως τα τέλη του 2017, όλες αυτές οι ενέργειες θα έχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου να διαθέτει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το μέλλον.

Για τον λόγο αυτό, προς το παρόν, η Επιτροπή δεν επεξεργάζεται άλλη στρατηγική.

Εκτός από την ολοκλήρωση της στρατηγικής 2012, το έργο της Επιτροπής συνδέεται με τέσσερις προτεραιότητες:

  1. καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων,
  2. ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών,
  3. προώθηση των προτύπων της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο,
  4. ορισμός των κέντρων αναφοράς της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Για την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, η Επιτροπή έχει επικεντρώσει τις ενέργειες της σε συγκεκριμένα έργα με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων. Έχει δοθεί προτεραιότητα κυρίως στην καλή μεταχείριση των χοίρων, έναν τομέα στον οποίο γενικά δεν υπάρχει συμμόρφωση όσον αφορά την απαγόρευση της συστηματικής κοπής της ουράς και την παροχή υλικού για απασχόληση στα ζώα. Η Επιτροπή στηρίζει επίσης ενεργά τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας στον τομέα των μεταφορών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγωγές ζώντων ζώων προς τρίτες χώρες.

Ο διάλογος των ενδιαφερομένων μερών θα αναπτυχθεί μέσω των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας. Η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση για τη δημιουργία της πλατφόρμας τον Ιανουάριο του 2017 και προβλέπεται ότι κάθε χρόνο θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις.

Η προώθηση των προτύπων της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο επιτυγχάνεται με διάφορες μακροπρόθεσμες δραστηριότητες, όπως η διαπραγμάτευση των διεθνών προτύπων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (σήμερα υπάρχουν 13 διεθνή πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων χάρη στην ώθηση που δόθηκε από την ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης της καλής μεταχείρισης των ζώων στις διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.

Ο ορισμός κέντρων αναφοράς της ΕΕ θα γίνει εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους (βλ. κατωτέρω).

12.Με ποιον τρόπο αντιμετωπίζεται η καλή μεταχείριση των ζώων στον νέο κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους;

Ο κανονισμός απαιτεί από την Ένωση να ορίσει κέντρα αναφοράς της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα κέντρα αυτά θα βοηθούν τις χώρες της ΕΕ κατά τους επίσημους ελέγχους τους με την εκπόνηση επιστημονικών και τεχνικών μελετών, τη διενέργεια μαθημάτων κατάρτισης και τη διάδοση των πορισμάτων της έρευνας και πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές καινοτομίες. Τα κέντρα αναφοράς της ΕΕ θα παρέχουν επίσης την επιστημονική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τις μεθόδους για την αξιολόγηση και βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στους επίσημους ελέγχους σχετικά με τους κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων, π.χ. σχετικά με τη μεταφορά, τη σφαγή και την εκτροφή, και παρέχει τη δυνατότητα θέσπισης νομοθεσίας της Επιτροπής για την προσαρμογή των απαιτήσεων για τους επίσημους ελέγχους ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες της καλής μεταχείρισης των ζώων, όπως η θέσπιση δεικτών για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 τέθηκε σε ισχύ στις 27 Απριλίου 2017 και ο ορισμός των κέντρων αναφοράς της ΕΕ θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία αυτή.

07 June 2017
Banner
Banner