Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική ΚΑΠ – Σε τι συμφωνεί η Ελλάδα

19 June 2019

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική ΚΑΠ – Σε τι συμφωνεί η Ελλάδα

Στις 18 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας. Τη χώρα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Στο Συμβούλιο συνεχίστηκαν οι συζητήσεις επί των προτάσεων της Επιτροπής για τη μελλοντική ΚΑΠ στη βάση Έκθεσης Προόδου, την οποία εκπόνησε η απερχόμενη Ρουμανική Προεδρία, αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο των διαπραγματεύσεων που έχει επιτευχθεί από το Συμβούλιο κατά την εξέταση των τριών κανονισμών. Στα βασικά σημεία παρέμβασής του, ο κ. Κασίμης τόνισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ανοικτά» σημεία που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης.

Σημείωσε ότι πολλές από τις αλλαγές που προτείνονται στον κανονισμό για τα Στρατηγικά Σχέδια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως αυτές στον ορισμό του γνήσιου γεωργού, του μόνιμου βοσκότοπου και του επιλέξιμου εκταρίου. Επιπλέον, αξιοσημείωτη κρίνεται η προσπάθεια της Προεδρίας για επίτευξη συμβιβασμού αναφορικά με το πλαίσιο επιδόσεων, προτείνοντας διετή ορόσημα και διετή εκκαθάριση επιδόσεων, σε συνδυασμό με τα αυξημένα ποσοστά αποκλίσεων που βαίνουν μειούμενα ξεκινώντας από 45%, πρόταση που θα μπορούσε να αποτελέσει καλή εναλλακτική της αρχικής μας θέσης για μια ενδιάμεση και μια τελική αξιολόγηση.

Ωστόσο, ο κ. Κασίμης εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τη διαχείριση των μικροκαλλιεργητών, καθώς οι προτάσεις αναδιατύπωσης της Προεδρίας δεν φαίνεται να συνεισφέρουν στον στόχο της απλούστευσης και επέμεινε στην εξαίρεσή τους από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας. Αναφορικά με τις τομεακές παρεμβάσεις, συμφώνησε με τον συνυπολογισμό των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων των μελών των Οργανώσεων Παραγωγών, στην επίτευξη του στόχου του 15% των δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων για περιβαλλοντικές δράσεις, αν και υπογράμμισε τη θέση μας για διατήρηση του τρέχοντος ποσοστού 10%. Επιπλέον, συμφώνησε με την προσθήκη πρόβλεψης για την εφαρμογή διαρθρωτικών δράσεων στον τομέα του ελαιόλαδου, έναν τομέα άμεσου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας. Σε σχέση με την αγροτική ανάπτυξη, ο Γενικός Γραμματέας στήριξε την αρχική θέση της Επιτροπής για ποσοστό έντασης ενίσχυσης στις παραγωγικές επενδύσεις 75% και επανέλαβε τη θέση μας για συμπερίληψη των δαπανών για περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς, στο υποχρεωτικό ποσοστό χρηματοδότησης 30% από το ΕΓΤΑΑ για περιβαλλοντικές δράσεις. Τέλος, συμφώνησε με την εθελοντική χρήση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου στο Στρατηγικό σχέδιο.

Στον Οριζόντιο Κανονισμό, ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτισε τη διατήρηση του κατωφλίου των 2.000 ευρώ στη δημοσιονομική πειθαρχία, ενώ εξέφρασε επιφύλαξη, αναφορικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το νέο μοντέλο επίδοσης και τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως μειώσεις ή αναστολές πληρωμών και σχέδια δράσης, αλλά και προϋποθέσεις του ενιαίου ελέγχου, εν αναμονή οριστικοποίησης του πλαισίου επιδόσεων. Τέλος, σε σχέση με τον Κανονισμό της ΚΟΑ, επανέλαβε τη θέση της χώρας μας για διατήρηση του status quo στον τομέα του οίνου, εκφράζοντας αντίθεση στη δυνατότητα χρήσης προϊόντων διασταύρωσης Vitis vinifera και άλλων ποικιλιών Vitis για τις ΠΟΠ ποικιλίες.

Όσον αφορά στα θέματα αλιείας, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με πρόταση της Προεδρίας για «μερική γενική προσέγγιση» για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Ο κ. Κασίμης υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας για την κοινωνικο-οικονομική συνοχή των απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, αλλά και της υδατοκαλλιέργειας για το εξαγωγικό μας εμπόριο. Πρόσθεσε ότι η πρόταση για το Ταμείο στη νέα προγραμματική περίοδο, θα μπορούσε να βελτιωθεί εξασφαλίζοντας πιο συμπαγή στήριξη βάσει των προτεραιοτήτων μας. Παρ’ όλα αυτά, θα μπορούσε να αποτελέσει μια αποδεκτή συμβιβαστική πρόταση για την επίτευξη Μερικής Γενικής Προσέγγισης από το Συμβούλιο.

Επιπλέον, στο Συμβούλιο παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Ανακοίνωσή της, σχετικά με την πορεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις στη Μεσόγειο και μεγάλη αβεβαιότητα, καθώς μεγάλο μέρος του στόλου αποτελείται από σκάφη μικρής κλίμακας και τόνισε την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην προσπάθεια για βελτίωση της επιστημονικής συμβουλής και για ευελιξία, ειδικότερα για την πολυειδική αλιεία μικρής κλίμακας. Πρόσθεσε ότι πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε να ισορροπήσουμε με την ανάγκη για επιβίωση του κλάδου της αλιείας και των επαγγελματιών της, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις όποιες επιπτώσεις προκύπτουν από την εφαρμογή αυστηρών μέτρων.

19 June 2019
Banner