Πήρε ΦΕΚ η Απόφαση Αραχωβίτη για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

24 June 2019

Πήρε ΦΕΚ η Απόφαση Αραχωβίτη για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

Σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄2424/20-6-2019) δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τη δημιουργία και αναγνώριση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η Απόφαση, οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται: α) με την εγχώρια παραγωγή και β) τουλάχιστον με ένα από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, ήτοι τη μεταποίηση ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής.

Οι Διεπαγγελματικές πρέπει να «αποδεικνύουν ότι αντιπροσωπεύουν διά των μελών τους το 1/3 της συνολικής παραγωγής και το 1/3 της μεταποίησης ή της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης της διανομής, σε κάθε τομέα για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση».

Επιπλέον, συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές που συνάπτονται ή εγκρίνονται στο πλαίσιο αναγνωρισμένης Διεπαγγελματικής, αποστέλλονται στις αρμόδιες Αρχές και κοινοποιούνται «αμελλητί» στην κομισιόν. Εάν η τελευταία δεν τις κηρύξει ασύμβατες προς τους ενωσιακούς κανόνες εντός 2 μηνών, αυτές τίθενται άμεσα σε αφαρμογή.

Σημειώνεται ότι υπό προϋποθέσεις, ορισμένες συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές που συνάπτονται ή εγκρίνονται στο πλαίσιο αναγνωρισμένης Διεπαγγελματικής, μπορούν να καθίστανται δεσμευτικές για τα μη-μέλη της Οργάνωσης, για χρονική περίοδο μέχρι τρία (3) έτη. Αντιπροσωπευτική για την επέκταση κανόνων, θεωρείται η Διεπαγγελματική όταν συγκεντρώνει τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όγκου της παραγωγής και της μεταποίησης ή της εμπορίας.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας ή των αρμόδιων Αρχών, καθορίζεται ότι υπό προϋποθέσεις, τα μη-μέλη της Διεπαγγελματικής οφείλουν να καταβάλουν στην Οργάνωση το σύνολο ή μέρος των εισφορών που καταβάλλουν τα μέλη της.

Δείτε εδώ την Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

24 June 2019
Banner