Παρεκκλίσεις στους κανόνες καλλιεργειών για βοσκή, και αύξηση προκαταβολών στους αγρότες λόγω ξηρασίας

31 August 2018

Παρεκκλίσεις στους κανόνες καλλιεργειών για βοσκή, και αύξηση προκαταβολών στους αγρότες λόγω ξηρασίας

Συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι αγρότες που επλήγησαν από την ξηρασία αυτό το καλοκαίρι. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η έγκριση πρόσθετης ευελιξίας που θα βοηθήσει τους γεωργούς να εξασφαλίσουν επαρκείς ζωοτροφές για τα ζώα τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες μία ακόμη δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων χορτονομής για τα εκτρεφόμενα ζώα, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους γεωργούς όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας. Η εν λόγω δέσμη συμπληρώνει τα μέτρα που είχαν ήδη εξαγγελθεί στις αρχές Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες παρεκκλίσεις που παρουσιάσθηκαν αφορούν ορισμένους κανόνες οικολογικού προσανατολισμού:

  • Δυνατότητα να θεωρηθούν οι χειμερινές καλλιέργειες, που συνήθως σπέρνονται το φθινόπωρο για συγκομιδή/βοσκή, εμβόλιμες καλλιέργειες (κάτι που απαγορεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες) εάν προορίζονται για βοσκή/παραγωγή χορτονομής.
  • Δυνατότητα σποράς εμβόλιμων καλλιεργειών ως αμιγών καλλιεργειών (και όχι ως μείγματος καλλιεργειών όπως προβλέπεται επί του παρόντος) εάν προορίζονται για βοσκή/παραγωγή χορτονομής.
  • Δυνατότητα συντόμευσης της ελάχιστης περιόδου 8 εβδομάδων που προβλέπεται για τις εμβόλιμες καλλιέργειες, ώστε να επιτραπεί στους παραγωγούς αροτραίων καλλιεργειών να σπείρουν τις χειμερινές τους καλλιέργειες εγκαίρως μετά τις εμβόλιμες καλλιέργειες.
  • Επέκταση της ήδη εγκριθείσας παρέκκλισης για τη χορτοκοπή/βοσκή σε εκτάσεις υπό αγρανάπαυση στη Γαλλία.

Η πρόταση για την αύξηση των προκαταβολών, που είχε ήδη ανακοινωθεί πριν από μερικές εβδομάδες, υποβλήθηκε επίσης επισήμως σήμερα. Οι γεωργοί θα μπορούν να λαμβάνουν έως και το 70% των άμεσων ενισχύσεων και το 85% των πληρωμών στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου 2018, αντί να περιμένουν έως τον Δεκέμβριο, για να βελτιωθεί η κατάσταση των ταμειακών τους ροών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «Οι εν λόγω προτάσεις έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες διατάξεις για τις περιπτώσεις του είδους αυτού. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται με αναλογικό τρόπο και αφού ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές πτυχές. Παραδείγματος χάριν, βάσει των υφιστάμενων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, μπορούν να χορηγούνται ενισχύσεις ύψους έως 80% των ζημιών που προκαλούνται λόγω ξηρασίας (ή έως 90% στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς), υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις. Η αγορά χορτονομών μπορεί να είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση ενίσχυσης είτε ως υλική ζημία είτε ως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί επίσης να χορηγηθεί αποζημίωση χωρίς να χρειάζεται να κοινοποιηθεί προηγουμένως στην Επιτροπή (οι λεγόμενες «ενισχύσεις ήσσονος σημασίας») ύψους έως 15000 EUR ανά γεωργό σε διάστημα τριών ετών. Δυνατότητες στήριξης υπάρχουν επίσης στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση της επανασποράς των βοσκοτόπων, για παράδειγμα, ή η αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος».

Οι προτάσεις αναμένεται ότι θα ψηφιστούν εντός των επόμενων ημερών και ότι θα έχουν εγκριθεί επισήμως έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα μέτρα δε, θα εφαρμοστούν αναδρομικά.

Τέλος, σχετικά με τις νέες προτάσεις της Κομισιόν, ο Επίτροπος Γεωργίας, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Η Επιτροπή αντέδρασε αμέσως, με την έναρξη των ακραίων αυτών κλιματικών φαινομένων, και παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς. Είμαι σε επαφή με τους υπουργούς των κρατών μελών που έχουν πληγεί και εξετάζουμε αν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί είναι επαρκή. Σήμερα λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα που πιστεύω ότι θα ανακουφίσουν τους Ευρωπαίους γεωργούς που αντιμετωπίζουν έλλειψη ζωοτροφών. Θεωρώ ιδιαίτερα θετικές τις πρόσφατες εξαγγελίες μέτρων από αρκετά κράτη μέλη, για τη στήριξη του γεωργικού τους τομέα, και θα συνεχίσουμε τις από κοινού προσπάθειες ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, ιδίως στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.»

Δείτε εδώ Παρουσίαση σχετικά με τις επιπτώσεις της ξηρασίας στην Ευρώπη (στα αγγλικά).

31 August 2018
Banner