Μεγαλώνουν οι αντιθέσεις γύρω από το Brexit

02 October 2020

Μεγαλώνουν οι αντιθέσεις γύρω από το Brexit

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την 31η Δεκεμβρίου τ.έ. (που λήγει και η μεταβατική περίοδος για την βρετανική αποχώρηση), δεν κυλούν (διαβάστε εδώ σχετικές αναρτήσεις). Αποτέλεσμα, η χθεσινή προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Κομισιόν στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράβαση των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει της συμφωνίας αποχώρησης.

Η επιστολή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη επίσημης διαδικασίας παράβασης κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει στη σημερινή επιστολή.

Σημειώνεται ότι το άρθρο 5 της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ των δύο μερών ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία αποχώρησης, και να απόσχουν από τη λήψη κάθε μέτρου ικανού να διακυβεύσει την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Και τα δύο μέρη δεσμεύονται από την υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τη συμφωνία αποχώρησης.

Όμως, στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε σχέδιο νόμου («σχέδιο νόμου για την εσωτερική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου»), το οποίο, εάν εγκρινόταν, θα παραβίαζε κατάφωρα το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, καθώς θα επέτρεπε στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να αγνοήσουν τη νομική ισχύ των ουσιαστικών διατάξεων του πρωτοκόλλου βάσει της συμφωνίας αποχώρησης. Η βρετανική κυβέρνηση δεν απέσυρε τα επίμαχα μέρη του νομοσχεδίου, παρά τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον τρόπο αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο αθέτησε την υποχρέωσή του να ενεργεί καλόπιστα, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συμφωνίας αποχώρησης. Επιπλέον, έχει κινήσει διαδικασία η οποία — εάν εγκριθεί το σχέδιο νόμου — θα εμπόδιζε την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε χθες διαδικασία παράβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης.

Τώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προθεσμία μέχρι το τέλος του μήνα για να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με την προειδοποιητική επιστολή. Κατόπιν εξέτασης των παρατηρήσεων αυτών ή εάν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, η Επιτροπή μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Σημειώνεται ότι στη συμφωνία αποχώρησης προβλέπεται ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικαιοδοσία και ότι η Επιτροπή έχει τις εξουσίες που της ανατίθενται από το δίκαιο της Ένωσης σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης.

02 October 2020
Banner