Κομισιόν: Προειδοποίηση στη Δανία να προστατεύσει την ελληνική Φέτα

25 January 2018

Κομισιόν: Προειδοποίηση στη Δανία να προστατεύσει την ελληνική Φέτα

Όπως είναι γνωστό, η Κομισιόν, στη μηνιαία δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της Ε.Ε., αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ανάμεσα στις ελληνικού ενδιαφέροντος αποφάσεις αυτού του είδους, πρέπει να αναφέρουμε την προειδοποίηση προς τη Δανία να προστατεύσει τη Φέτα. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία σχετικά με την εικαζόμενη πλημμελή τήρηση από τις δανικές αρχές των υποχρεώσεων που υπέχει η εν λόγω χώρα δυνάμει του κανονισμού για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Η Επιτροπή φρονεί ότι η καταχωρισμένη ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) «Φέτα» χρησιμοποιείται παράνομα στη Δανία, όπου ορισμένες εταιρείες οι οποίες παράγουν ή εισάγουν λευκό τυρί το εξάγουν σε τρίτες χώρες με την παραπλανητική επισήμανση «Φέτα». Η ονομασία «Φέτα» είναι καταχωρισμένη ΠΟΠ από το 2002. Το άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού της Ε.Ε. προστατεύει τις καταχωρισμένες ονομασίες από αρκετούς τύπους καταχρήσεων. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται η άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί με την ονομασία αυτή ή, εναλλακτικά, η χρήση που αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης ονομασίας.

25 January 2018
Banner