Κοινή μεθοδολογία για τη σύγκριση της ποιότητας τροφίμων σε ολόκληρη την Ε.Ε.

14 June 2018

Κοινή μεθοδολογία για τη σύγκριση της ποιότητας τροφίμων σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), το οποίο αποτελεί την υπηρεσία επιστημονικής γνώσης της Κομισιόν, ανέπτυξε μια κοινή μεθοδολογία που επιτρέπει στις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών να πραγματοποιούν δοκιμές, συγκρίνοντας τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των τροφίμων που πωλούνται με παρόμοια συσκευασία σε όλη την Ένωση.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών παρουσίασε σήμερα τη μεθοδολογία στο πλαίσιο συνεδρίασης του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Το φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, το οποίο επελέγη από την Επιτροπή για να εξετάσει το ζήτημα των τροφίμων δύο ποιοτήτων, έδωσε στο Κοινό Κέντρο Ερευνών την εντολή να αναπτύξει τη μεθοδολογία τον Ιούνιο του 2017.

Κοινό πρωτόκολλο δοκιμών

Σύμφωνα με όσα ανακοινώνονται, όλα τα τρόφιμα που πωλούνται στην Ε.Ε. πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανονισμούς ασφάλειας· οι δε καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με βασικά χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζονται ιδίως στη νομοθεσία της Ε.Ε. για την επισήμανση των τροφίμων και να μην παραπλανώνται π.χ. από τη συσκευασία. Οι εθνικές Αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών είναι αρμόδιες να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην ενιαία αγορά συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε.

Η μεθοδολογία δοκιμών θα βοηθήσει τις αρχές να προσδιορίζουν αν τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. Η μεθοδολογία βασίζεται σε αρχές όπως η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα, η δειγματοληψία παρόμοιας επιλογής και η δοκιμή των προϊόντων.

Με τον συντονισμό του Κοινού Κέντρου Ερευνών, εργαστήρια σε ορισμένα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα εφαρμόζουν πλέον τη μεθοδολογία αυτή στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας δοκιμών για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την έκταση του ζητήματος των τροφίμων δύο ποιοτήτων. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στο τέλος του 2018. Η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει πρακτική καθοδήγηση στις αρχές που διερευνούν τις πρακτικές παραπλάνησης.

Σχετικές δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων

Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Eπίτροπος Εσωτερικής αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ«Όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν δικαίωμα για μια δίκαιη συμφωνία στην ενιαία αγορά. Η κοινή μεθοδολογία που αναπτύξαμε σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις οργανώσεις των καταναλωτών και τα ενδιαφερόμενα μέρη από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα συμβάλει στο να φωτιστεί με βάση αποδεικτικά στοιχεία το ζήτημα των τροφίμων που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη με το ίδιο εμπορικό σήμα αλλά διαφορετική σύνθεση. Εκφράζω την ευχαρίστησή μου για το γεγονός ότι χάρη στο ειδικό φόρουμ για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ακούστηκαν οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο μιας πλούσιας και ολοκληρωμένης συζήτησης.

Βιέρα Γιούροβα, Eπίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων«Η ενιαία αγορά δεν μπορεί να είναι αγορά δύο προτύπων. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν ισότιμη αντιμετώπιση και ότι τους προσφέρονται ορθές και σαφείς πληροφορίες για τα προϊόντα που αγοράζουν. Δεν είναι δυνατόν να παραπλανώνται από παρόμοιες συσκευασίες. Ενθαρρύνω όλες τις εθνικές αρχές να τη χρησιμοποιήσουν τους επόμενους μήνες, ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε τέλος στην πρακτική αυτή.

Τίμπορ Νάβρατσιτς, Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, υπεύθυνος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών«Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα της προστασίας από παραπλανητικές πρακτικές προώθησης για τα τρόφιμα που καταναλώνουν και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν και πρέπει να εμπιστεύονται τις πληροφορίες που τους παρέχουν οι παραγωγοί. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέπτυξε μια εναρμονισμένη διαδικασία για την αξιολόγηση με αντικειμενικό τρόπο των διαφορών που γίνονται αντιληπτές στην ποιότητα των προϊόντων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα του άμεσου οφέλους για τους πολίτες από επιστημονικό έργο υψηλού επιπέδου».

14 June 2018
Banner