Έτοιμος Κανονισμός για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην περίπτωση ενός no-deal Brexit

28 February 2019

Έτοιμος Κανονισμός για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην περίπτωση ενός no-deal Brexit

Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε., όσον αφορά την πρόταση της Κομισιόν για τον τομέα των οδικών μεταφορών την επόμενη μέρα του Brexit.

Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης, το οποίο αποσκοπεί να περιορίσει τη ζημία που θα μπορούσε να επέλθει εξαιτίας ενός πιθανού no-deal Brexit (αποχώρηση από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία).

Εντός της Ένωσης, η ελευθερία των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων των κρατών μελών (οδικοί μεταφορείς εμπορευμάτων της Ένωσης) να παρέχουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές ρυθμίζεται κυρίως βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, με τον οποίο θεσπίζονται οι κοινοί κανόνες πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Ελλείψει ευρω-βρετανικής συμφωνίας αποχώρησης, οι υπηρεσίες οδικών εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και κρατών μελών θα έπαυαν την 30ή Μαρτίου 2019 να διέπονται από τον προαναφερόμενο Κανονισμό. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την παύση ισχύος των Κοινοτικών αδειών για οδικούς μεταφορείς που θα έχει εκδώσει το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης και, συνεπώς, την απώλεια πρόσβασης των κατόχων τέτοιων αδειών στην αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Ομοίως, οι οδικοί μεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των υφιστάμενων Κοινοτικών αδειών, θα έχαναν και αυτοί την αυτόματη πρόσβαση στην αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο φόντο ενός πιθανού no-deal Brexit, η Κομισιόν ήρθε να προτείνει έναν Κανονισμό που θα επιτρέψει στους μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου να μεταφέρουν εμπορεύματα και επιβάτες ανάμεσα στην Ε.Ε. και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρέχει στους μεταφορείς της Ε.Ε. ισοδύναμα δικαιώματα, θα εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τους σχετικούς κοινωνικούς και τεχνικούς κανόνες της Ε.Ε., καθώς και ότι θα διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των μεταφορέων της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Κανονισμός, που θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα επιτρέψει επίσης στους μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου να διεξάγουν περιορισμένες δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Ε.Ε., οι οποίες θα μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός δεν θα εφαρμοστεί αν, μέχρι την 29 Μαρτίου, έχει συναφθεί και τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Κανονισμός αποτελεί έκτακτο μέτρο και θα παύσει να ισχύει στο τέλος του 2019.

28 February 2019
Banner
Banner