Μια ενδοευρωπαϊκή «φάκα» για την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, επιχειρεί να στήσει η Ε.Ε.

16 May 2019

Μια ενδοευρωπαϊκή «φάκα» για την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, επιχειρεί να στήσει η Ε.Ε.

Όλο και μεγαλύτερη σημασία αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, καθώς ο φόρος αυτός αποτελεί μείζονα και αυξανόμενη πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που απέφερε άνω του 1 τρισ. ευρώ το 2015 - ποσό που αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ της Ε.Ε.

Επειδή η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ μπορεί να λάβει χώρα εν ριπή οφθαλμού, τα κράτη μέλη θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό να διαθέτουν μέσα που τους επιτρέπουν να ενεργούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ήρθε και η απόφαση των μελών της Ένωσης να δρομολογήσουν το εργαλείο «Ανάλυση του Δικτύου Συναλλαγών» (TNA), ένα νέο σύστημα που εικάζεται ότι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν ταχέως και να επεξεργάζονται από κοινού δεδομένα σχετικά με τον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τον πιο έγκαιρο εντοπισμό της απάτης. Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας της Επιτροπής να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και θωρακισμένο έναντι της απάτης σύστημα ΦΠΑ, και έρχεται τη στιγμή που πρόσφατες έρευνες στα Μέσα Ενημέρωσης έφεραν ξανά στο φως το τεράστιο κόστος της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ για τα δημόσια οικονομικά.

Η TNA, την οποία άρχισαν να χρησιμοποιούν από χθες τα κράτη μέλη, θα παρέχει στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών ταχεία και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για τις διασυνοριακές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την ταχεία επέμβαση σε περίπτωση επισήμανσης ενδεχόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η TNA αναπτύχθηκε με τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, και θα επιτρέψει «την πολύ στενότερη συνεργασία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του δικτύου της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της απάτης («Eurofisc») όσον αφορά την από κοινού ανάλυση των πληροφοριών, έτσι ώστε η αλυσιδωτή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ να μπορεί να εντοπίζεται και να ανακόπτεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Θα προωθήσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εφοριακών των κρατών μελών, επιτρέποντας στους υπαλλήλους του Eurofisc να διασταυρώνουν τις πληροφορίες με τα ποινικά μητρώα, τις βάσεις δεδομένων και τα στοιχεία που κατέχουν η Ευρωπόλ και η OLAF, η ενωσιακή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, και να συντονίζουν τις διασυνοριακές έρευνες».

16 May 2019
Banner