Νέες διαπραγματεύσεις για το καθεστώς κυκλοφορίας εμπορευμάτων μεταξύ Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας

14 October 2021

Νέες διαπραγματεύσεις για το καθεστώς κυκλοφορίας εμπορευμάτων μεταξύ Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας

Ειδικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία, πρότεινε σήμερα η Κομισιόν, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις που εγείρει εδώ και μερικούς μήνες η Βρετανία. Η τελευταία, θέτει νέες ενστάσεις αναφορικά με το καθεστώς συναλλαγών που εγκαθίδρυσε η συμφωνία για το Brexit, η οποία επετεύχθη τις τελευταίες ημέρες του 2020.

Δείτε εδώ το ιστορικό του Brexit, μέσα από τις σελίδες του meatnews.gr

Το πρόβλημα των Βρετανών είναι ότι θέλουν να διευκολυνθεί περισσότερο η κυκλοφορία των εμπορευμάτων με τη Βόρεια Ιρλανδία (η οποία ανήκει στην επικράτειά τους), καθώς για την περίπτωσή της είχε αποφασιστεί ειδικό πρωτόκολλο που διασφάλιζε ότι δεν θα εγκαθιδρυθεί ένα «σκληρό σύνορο» μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας· κάτι τέτοιο κρίθηκε ότι θα έθετε σοβαρά εμπόδια στην ειρηνευτική διαδικασία που εισήγαγε στο νησί της Ιρλανδίας η γνωστή «συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής». Οι πρόνοιες του Πρωτοκόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία σήμαιναν ότι αφενός δεν θα δημιουργηθεί ένα «σκληρό σύνορο», αφετέρου ότι θα προστατευθεί η ενιαία αγορά της Ε.Ε., καθώς μετά το Brexit το Ην. Βασίλειο είναι μια τρίτη χώρα.

Οι νέες προτάσεις με τις οποίες προσέρχεται εκ νέου στον διάλογο η Κομισιόν αποσκοπούν να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή και μόνιμη λύση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Η σημερινή δέσμη μέτρων προτείνει μεγαλύτερη ευελιξία στον τομέα των τροφίμων, της υγείας των φυτών και των ζώων, των τελωνείων, των φαρμάκων, καθώς και της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη της Βόρειας Ιρλανδίας. Προτείνει διαφορετικό μοντέλο για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, στο οποίο διευκολύνεται σε σημαντικό βαθμό η ροή των εμπορευμάτων ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και στη Βόρεια Ιρλανδία — όσον αφορά τα εμπορεύματα που προορίζονται να παραμείνουν στη Βόρεια Ιρλανδία. Η διευκόλυνση αυτή καθίσταται δυνατή με μια σειρά διασφαλίσεων και αυξημένη εποπτεία της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εμπορεύματα δεν εισέρχονται στην ενιαία αγορά της ΕΕ».

Λύσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς

Το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε σήμερα τέσσερα ανεπίσημα έγγραφα (δηλ. μη νομοθετικά κείμενα) που καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

  1. Ειδική λύση για τη Βόρεια Ιρλανδία σχετικά με τα τρόφιμα, την υγεία των φυτών και των ζώων (δηλ. «Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά ζητήματα») — η οποία συνεπάγεται μείωση των ελέγχων κατά 80 %

Θα οδηγήσει σε συγκεκριμένη λύση για τη Βόρεια Ιρλανδία στον τομέα της δημόσιας υγείας και της υγείας των φυτών και των ζώων (δηλ. σε υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα). Στην πράξη, τούτο σημαίνει πολύ απλουστευμένη πιστοποίηση και σημαντική μείωση (περίπου 80%) των επίσημων ελέγχων σχετικά με ευρύ φάσμα προϊόντων λιανικής πώλησης, τα οποία διακινούνται από τη Μεγάλη Βρετανία και προορίζονται για κατανάλωση στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν στις λύσεις που πρότεινε η ΕΕ στις 30 Ιουνίου, οι οποίες διευκολύνουν τη μετακίνηση ζώντων ζώων από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Προκειμένου να προστατευτεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, τα μέτρα θα υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις και διασφαλίσεις, όπως η εκπλήρωση από το Ηνωμένο Βασίλειο της δέσμευσής του να ολοκληρώσει την κατασκευή μόνιμων συνοριακών σταθμών ελέγχου, ειδική συσκευασία και επισήμανση που να αναφέρει ότι τα εμπορεύματα προορίζονται προς πώληση μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ενισχυμένη παρακολούθηση των αλυσίδων εφοδιασμού. Επιπλέον, οι διασφαλίσεις θα περιλαμβάνουν μηχανισμό ταχείας αντίδρασης σε πρόβλημα που τυχόν έχει διαπιστωθεί σε σχέση με μεμονωμένα προϊόντα ή εμπόρους, καθώς και μονομερή μέτρα από την ΕΕ σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ή ο ενδιαφερόμενος έμπορος δεν αντιδράσουν σε ένα διαπιστωθέν πρόβλημα ή δεν το αντιμετωπίσουν. Αυτές οι ειδικές προϋποθέσεις και διασφαλίσεις θα συνιστούν έναν ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης και επιβολής, που θα καταστήσει δυνατή τη σημαντική μείωση των ελέγχων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς.

  1. Ευέλικτες τελωνειακές διατυπώσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία — μείωση της γραφειοκρατίας κατά 50 %

Η λύση αυτή συνίσταται σε μέτρα που θα απλουστεύσουν και θα διευκολύνουν τις τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες. Θα μειώσει κατά το ήμισυ τα έγγραφα που απαιτούνται επί του παρόντος για τα διακινούμενα εμπορεύματα από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία. Η λύση αυτή θα υπόκειται επίσης σε διασφαλίσεις, όπως η δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να παρέχει πλήρη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε συστήματα ΤΠ, ρήτρα επανεξέτασης και λήξης, καθώς και εφαρμογή, από τις τελωνειακές αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, κατάλληλων μέτρων παρακολούθησης και επιβολής.

Συνολικά, οι ειδικές λύσεις τόσο για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα όσο και για τους τελωνειακούς κανόνες θα δημιουργήσουν ένα είδος ταχείας διαδικασίας για την κυκλοφορία των εμπορευμάτων από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ παράλληλα θα προβλέπουν έναν ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης και επιβολής ώστε να προστατεύεται η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς.

  1. Ενισχυμένη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας

Οι εν λόγω προτάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας όσον αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και των σχετικών μέτρων της ΕΕ. Θα καταστήσουν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου πιο διαφανή, ενώ ταυτόχρονα θα σέβεται τη συνταγματική τάξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Η λύση αυτή συνίσταται στην καθιέρωση διαρθρωμένου διαλόγου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη της Βόρειας Ιρλανδίας (αρχές, κοινωνία των πολιτών και επιχειρήσεις) και στην Επιτροπή. Συνεπάγεται τη δημιουργία δομημένων ομάδων με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για τη συζήτηση σχετικών μέτρων της ΕΕ που είναι σημαντικά για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Τα ενδιαφερόμενα μέρη της Βόρειας Ιρλανδίας θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε ορισμένες συνεδριάσεις των ειδικών επιτροπών. Θα ισχυροποιήσει, εξάλλου, τους δεσμούς ανάμεσα στη Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. Θα δημιουργηθεί επίσης δικτυακός τόπος που θα παρουσιάζει με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο τη νομοθεσία της ΕΕ που εφαρμόζεται στη Βόρεια Ιρλανδία.

  1. Αδιάλειπτη και μακροπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού φαρμάκων από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία

Ως αποτέλεσμα της εν λόγω πρότασης, οι φαρμακευτικές εταιρείες στη Μεγάλη Βρετανία, κατά τον εφοδιασμό της αγοράς της Βόρειας Ιρλανδίας, θα μπορούν να διατηρήσουν όλες τις ρυθμιστικές λειτουργίες τους εκεί όπου βρίσκονται επί του παρόντος. Τούτο σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η Μεγάλη Βρετανία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμβος για την προμήθεια γενόσημων φαρμάκων στη Βόρεια Ιρλανδία, παρόλο που αποτελεί πλέον τρίτη χώρα. Με τον τρόπο αυτόν, μπορεί να διασφαλιστεί ο μακροπρόθεσμος εφοδιασμός φαρμάκων από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει περαιτέρω συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και τα ενδιαφερόμενα μέρη προτού οριστικοποιήσει την πρότασή της για την τροποποίηση των υφιστάμενων κανόνων. Η λύση αυτή συνεπάγεται η ΕΕ να τροποποιήσει τους κανόνες της για τα φάρμακα.

14 October 2021
Banner
Banner