Κομισιόν κατά κρατών μελών για το κυνήγι άγριων πτηνών

18 May 2018

Κομισιόν κατά κρατών μελών για το κυνήγι άγριων πτηνών

Στο σκαμνί καθίζει η Κομισιόν την Αυστρία για τους κανόνες στο κυνήγι μπεκάτσας, ενώ κάνει συστάσεις και στην Ισπανία για τον άγριο σπίνο.

Αυστρία. Στο Δικαστήριο λόγω της θήρας άγριων πτηνών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή επιτρέπει τη θήρα μπεκάτσας (Scolopax rusticola) κατά την περίοδο αναπαραγωγής στο ομόσπονδο κράτος της Κάτω Αυστρίας, κατά παράβαση των ενωσιακών κανόνων για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Η μπεκάτσα προστατεύεται βάσει της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ). Η οδηγία αναγνωρίζει ότι η θήρα των πτηνών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, συνιστά νόμιμη δραστηριότητα, την οποία, όμως, απαγορεύει τις περιόδους κατά τις οποίες τα πτηνά είναι πιο ευάλωτα, όπως, π.χ., κατά την περίοδο αναπαραγωγής και κατά την επιστροφή των αποδημητικών πτηνών στον τόπο φωλεοποιήσεως. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την εν λόγω απαγόρευση της εαρινής θήρας μόνο αν δεν υπάρχει άλλη ικανοποιητική λύση και μόνο αν πλήττεται μικρός αριθμός πτηνών. Η Κάτω Αυστρία επιτρέπει την εαρινή θήρα μπεκατσών από την 1η Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου, η οποία συμπίπτει με την περίοδο αναπαραγωγής και φωλεοποιήσεως του τοπικού αναπαραγωγικού πληθυσμού. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι αυστηροί όροι για τη χορήγηση της παρέκκλισης δεν πληρούνται και, ως εκ τούτου, η Αυστρία παραβαίνει την οδηγία για τα πτηνά. Πρώτον, η φθινοπωρινή θήρα θα αποτελούσε «μια άλλη ικανοποιητική λύση», η οποία εφαρμόζεται ευρέως σε άλλα κράτη μέλη και σε άλλες περιφέρειες της Αυστρίας. Δεύτερον, η Κάτω Αυστρία επιτρέπει έναν αριθμό πτηνών που δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρός κατά την έννοια της οδηγίας για τα πτηνά. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει τον Σεπτέμβριο του 2013 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις αυστριακές αρχές τον Μάιο του 2015. Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν διάφορες άλλες επαφές με τις αυστριακές αρχές σε πολιτικό επίπεδο, αλλά δεν τελεσφόρησαν. Η Κάτω Αυστρία είναι το μόνο ομόσπονδο κράτος της Αυστρίας που δεν έχει ακόμα απαγορεύσει την εαρινή θήρα μπεκάτσας.

Ισπανία. Καλείται να βάλει τέλος στην παγίδευση σπίνων

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να ευθυγραμμίσει τη σχετική με το κυνήγι νομοθεσία της με τους ενωσιακούς κανόνες για τη διατήρηση των άγριων πτηνών (οδηγία 2009/147/ΕΚ). Η υπόθεση αφορά την απόφαση της Ισπανίας να επιτρέπει τη ζωντανή αιχμαλωσία (δηλ. την παγίδευση) πέντε ειδών άγριου σπίνου. Στην ΕΕ η αιχμαλωσία και η διατήρηση ειδών όπως οι σπίνοι απαγορεύεται γενικά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτή την απαίτηση μόνο αν δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις και με την προϋπόθεση ότι ο πληθυσμός των συγκεκριμένων ειδών διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Δεδομένου ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν πληρούνται στη συγκεκριμένη υπόθεση, και ιδίως επειδή η εκτροφή σε συνθήκες αιχμαλωσίας συνιστά ικανοποιητική εναλλακτική λύση, η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να μην επιτρέπει την παγίδευση σπίνων. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

18 May 2018
Banner