Τι “αλλάζει” στον 853 για τον εφοδιασμό νωπού κοτόπουλου από τον παραγωγό στη λιανική

11 October 2021

Τι “αλλάζει” στον 853 για τον εφοδιασμό νωπού κοτόπουλου από τον παραγωγό στη λιανική

Με εφαρμογή από την 28η Οκτωβρίου, δημοσιε΄ύτηκε τροποποίηση στον Κανονισμό 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Συγκεκριμένα, τροποποιείται το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Κανονισμού το οποίο εξαιρεί από την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού την άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας αυτό στον τελικό καταναλωτή, μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων που σφάζονται στο αγρόκτημα. Η αλλαγή συνίσταται στην απάλειψη του όρου «νωπό κρέας» όσον αφορά τη διάθεση προϊόντος από τα καταστήματα λιανικής στον τελικό καταναλωτή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του νομοθέτη:

«Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του την άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας αυτό στον τελικό καταναλωτή ως νωπό κρέας, μικρών ποσοτήτων νωπού κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων που σφάζονται στο αγρόκτημα. Από την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2006, ο αποκλεισμός είχε παραταθεί αρκετές φορές σε όλα τα κρέατα πουλερικών και λαγομόρφων ως μεταβατικό μέτρο. Η τελευταία παράταση της μεταβατικής περιόδου, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/185 της Επιτροπής (6), ήταν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Κατά τα 15 έτη της μεταβατικής περιόδου δεν προέκυψαν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων που να προκλήθηκαν από τις δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την εν λόγω παράταση».

Ο νομοθέτης επικαλείται δε και τον επιπρόσθετο λόγο ότι η Κομισιόν έχει πολλάκις υπογραμμίσει τη σημασία των βραχύτερων αλυσίδων εφοδιασμού με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιφερειακών και τοπικών συστημάτων τροφίμων.

Πρακτικά με τη συγκεκριμένη τροποποίηση του Καν.853/2004 μονιμοποιείται μια κατάσταση που υπήρχε μέσω διαρκών παρατάσεων. Μέχρι τώρα ο 853 άφηνε τις εθνικές Αρχές να ρυθμίσουν τη διάθεση νωπού κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων απευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή ή στο κατάστημα λιανικής πώλησης. Ωστόσο, για πάνω από 15 χρόνια, με παρέμβαση κρατών-μελών, οι ευρωπαϊκές αρχές είχαν υιοθετήσει παρέκκλιση ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να έχουν σχετικά εθνικά μέτρα και για κρέατα (πουλερικά / λαγόμορφα) πέραν των νωπών, π.χ. παρασκευάσματα. Αυτό ακριβώς μονιμοποιεί η τωρινή τροποποίηση.

Για τη χώρα μας, αυτό το θέμα της απευθείας διάθεσης από τον παραγωγό, ρυθμίζεται από την Υπουργική Απόφαση 2379/8270 (ΦΕΚ Β2330/27-7-2016), που μιλάει μόνο για νωπό κρέας πουλερικών ή λαγόμορφων, και μάλιστα ολόκληρα, χωρίς τεμαχισμό. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η Απόφαση δεν αναμένεται να αλλάξει.

11 October 2021
Banner