Τη Θεσσαλία «επιθεώρησε» ο Επίτροπος Βοϊτσεχόφσκι

05 October 2023

Τη Θεσσαλία «επιθεώρησε» ο Επίτροπος Βοϊτσεχόφσκι

Επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας πραγματοποιεί από το πρωί ο επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε Γιάνους Βοϊτσεχόφκι, μετά από πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη. Επισκέφθηκε κτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες της περιοχής, προκειμένου να δει από κοντά τις μεγάλες καταστροφές και να συζητήσει με πλημμυροπαθείς.

Πριν φθάσει στον Πρόδρομο Καρδίτσας, πρώτο σταθμό της περιοδείας του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος και ο ΥπΑΑΤ, πέταξαν με ελικόπτερο πάνω τα πλημμυρισμένα εδάφη της Φαρκαδώνας, του Κεραμιδίου, του Κοσκινά και του Παλαμά, καθώς και πάνω από τη λίμνη Κάρλα. Βλέποντας από ψηλά τη Λίμνη Κάρλα και τις πληγείσες περιοχές στα Τέμπη και στον Τύρναβο, ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι απέκτησε μια πλήρη, ολοζώντανη εικόνα του μεγέθους της καταστροφής στον Θεσσαλικό κάμπο και της ανάγκης ουσιαστικής βοήθειας από την ΕΕ.

Ï åðßôñïðïò Ãåùñãßáò ôçò ÅÅ ÃéÜíïõò Âïúôóå÷üöóêé (A), óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí õðïõñãü ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ËåõôÝñç ÁõãåíÜêç (Ä), åðéóêÝðôåôáé ðåñéï÷Ýò ôçò Èåóóáëßáò ðïõ åðëÞãçóáí áðü ôéò ðñüóöáôåò ðëçììýñåò, ÐÝìðôç 5 Ïêôùâñßïõ 2023. Èá óõíáíôÞóåé ãåùñãïýò êáé áãñïôéêÝò êïéíüôçôåò, ôùí ïðïßùí ç æùÞ Ý÷åé åðçñåáóôåß Üìåóá áðü ôéò ðëçììýñåò. Ç Ýêôáóç ôùí æçìéþí óôç ãåùñãßá êáé ôç äáóïêïìßá áðïôåëåß ðçãÞ Ýíôïíçò áíçóõ÷ßáò. Ï åðßôñïðïò ê. Âïúôóå÷üöóêé èá óõíåñãáóôåß ìå ôéò ôïðéêÝò áñ÷Ýò êáé ìå åíäéáöåñüìåíá ìÝñç ãéá íá áîéïëïãÞóåé ðïéá åñãáëåßá ôçò ÊïéíÞò ÁãñïôéêÞò ÐïëéôéêÞò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ôç óôÞñéîç ôçò ÅëëÜäáò, ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Στον Πρόδρομο Καρδίτσας επισκέφθηκαν οικογενειακή κτηνοτροφική επιχείρηση, που έχασε τα μισά της ζώα στην πλημμύρα και η οποία στον ΙΑΝΟ είχε επίσης υποστεί καταστροφές.

«Η παρουσία του Επιτρόπου υποδηλώνει ότι η Ευρώπη είναι εδώ», τόνισε ο κ. Αυγενάκης στους πληγέντες κτηνοτρόφους στον Πρόδρομο, επισημαίνοντας ότι την επόμενη εβδομάδα το ΥπΑΑΤ θα εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης προς τους πληγέντες παραγωγούς. Υπενθύμισε το συνεχές ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την περιοχή και τις συνεχείς παρεμβάσεις του στην ΕΕ, ενώ αναφερόμενος στον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό είπε χαρακτηριστικά ότι «έχει δώσει την ψυχή του».

Στο Σταυρό Φαρσάλων επισκέφθηκαν βαμβακοχώραφα, τα οποία έχουν υποστεί ολική καταστροφή.

Ο Επίτροπος δήλωσε ότι «η καταστροφή είναι πέραν όσων είχε φανταστεί και όσων είχε δει στις φωτογραφίες» που του είχε δείξει ο Έλληνας υπουργός, για τον οποίο είπε ότι δραστηριοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ΕΕ. Ωστόσο η εικόνα από κοντά είναι το πιο δυνατό στοιχείο και γι’αυτό ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του κ. Αυγενάκη θέλοντας να δει αυτήν την εικόνα από κοντά.

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βρούμε κάθε διαθέσιμο πόρο. Θα είμαι στο πλευρό σας», είπε ο Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι στους αγρότες, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της καταστροφής. Οι παραγωγοί ευχαρίστησαν τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τονίζοντας ότι η παρουσία του σημαίνει πολλά για τους ίδιους.

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν θερμοκήπια βιομηχανικής ντομάτας στη Βαμβακού Φαρσάλων, που κι αυτά υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή, από φερτές ύλες από το διπλανό ποτάμι. Όπως επισήμανε ο ΥπΑΑΤ στον Επίτροπο Γεωργίας, το μείζον πρόβλημα είναι να βρεθεί τρόπος ώστε οι αποζημιώσεις που θα δοθούν να προσεγγίζουν την πραγματική τιμή της απολεσθείσας παραγωγής.

Στο κλιμάκιο συμμετέχουν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο ΓΓ του ΥπΑΑΤ Γιώργος Στρατάκος και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος. Στις περιοχές της Καρδίτσας παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος.

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν  και τα πρώτα οριζόντια μέτρα στήριξης των αγροτών, τα οποία θα εξειδικευτούν από την επόμενη εβδομάδα σε θεματικές διασκέψεις που θα οργανώσει το ΥπΑΑΤ.

Οι επισκέψεις σε πληγείσες περιοχές συνεχίζονται.

05 October 2023
Banner