Αλλαγές στους ελέγχους στο σφαγείο φέρνει η Κομισιόν

29 October 2013

Αλλαγές στους Κανονισμούς 853/2004 και 854/2004, αλλά και στον 2074/2005 φέρνει με πρότασή της η Κομισιόν. Με σχέδιο που έχει έτοιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οδεύει προς την τελική του μορφή οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2014.
Μερίδα ευρωβουλευτών προσπάθησε να αποτρέψει αυτές τις αλλαγές, καταθέτοντας ψήφισμα στο ευρωκοινοβούλιο με το οποίο αναφέρονταν σε «περιορισμό των καθηκόντων ελέγχου των επίσημων κτηνίατρων». Όμως στην ψηφοφορία που έγινε πρόσφατα το ψήφισμα απορρίφθηκε.
Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός είναι οι εξής:
Στον 853/2004:
- Οι υπεύθυνοι των σφαγείων ήταν ούτως ή άλλως υποχρεωμένοι να ζητήσουν και να λάβουν πληροφορίες για την κατάσταση της εκμετάλλευσης από την οποία προέρχεται το ζώο ή την κατάσταση της υγείας των ζώων στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Αυτό που τώρα θα προστεθεί είναι ότι στις πληροφορίες που υποχρεούνται να λάβουν περιλαμβάνεται και «το αν έχει επισήμως αναγνωριστεί ότι η εκμετάλλευση εφαρμόζει ελεγχόμενες συνθήκες σταβλισμού σε σχέση με την Trichinella».
- Για τις περιπτώσεις επείγουσας σφαγής εκτός σφαγείου, από τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων απαλείφεται το σημείο που αναφέρει ότι: «Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων δεν μπορούν να διαθέσουν στην αγορά κρέας από ζώα που έχουν υποβληθεί σε σφαγή έκτακτης ανάγκης, παρά μόνον εάν φέρει ειδικό σήμα καταλληλότητας που δεν είναι δυνατό να συγχέεται ούτε με το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004, ούτε με το σήμα αναγνώρισης που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι του παρόντος κανονισμού (σ.σ. αριθμός εγκατάστασης, χώρα όπου βρίσκεται η εγκατάσταση). Το κρέας αυτό μπορεί να διατίθεται στην αγορά μόνο στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η σφαγή και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο». Καταργείται λοιπόν το σήμα καταλληλότητας για τις περιπτώσεις σφαγής έκτακτης ανάγκης και απαλείφεται επίσης και η αντίστοιχη απαίτηση του 854/2004.

Στον 854/2004:
- Στα προ της σφαγής καθήκοντα των επίσημων βοηθών που επικουρούν τον επίσημο κτηνίατρο, θα συμπεριλαμβάνεται και η προεπιλογή των ζώων με ανωμαλίες, ενώ μέχρι τώρα επιτρεπόταν να «διενεργούν απλώς αρχικό έλεγχο των ζώων και να βοηθούν σε καθαρά πρακτικά καθήκοντα».
- Απλοποιούνται οι διαδικασίες επιθεώρησης μετά τη σφαγή των χοίρων και παραμένει μόνο η μακροσκοπική εξέταση σφαγίου και εντοσθίων. Λεπτομερέστερη εξέταση με τομές και ψηλάφηση προβλέπεται «όταν τα επιδημιολογικά ή άλλα στοιχεία από την εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων, οι πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα ή τα ευρήματα της επιθεώρησης μετά τη σφαγή και/ή η μακροσκοπική ανίχνευση μετά τη σφαγή σημαντικών ανωμαλιών δείχνουν ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή την καλή διαβίωση των ζώων» και ανάλογα με τους κινδύνους που εντοπίζονται.
Για τη συγκεκριμένη τροποποίηση η Κομισιόν επικαλείται επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με την οποία οι ψηλαφήσεις και οι τομές κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή ενέχουν κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης κι επομένως θα πρέπει να απαιτούνται μόνο όταν έχουν εντοπιστεί ανωμαλίες.
- Στην επιθεώρηση στο σφαγείο, και δίπλα στους ειδικούς κινδύνους που ήδη προβλέπεται να εξετάζει ο επίσημος κτηνίατρος, δηλ. Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, Κυστικέρκωση, Τριχινίαση, Μάλις, Φυματίωση, Βρουκέλωση, προστίθεται και η Salmonella στο χοίρειο κρέας.

Στον 2074/2005:
- Οι απαιτήσεις για οπτική προαιρετική επιθεώρηση των χοίρων μετά τη σφαγή απαλείφονται, καθώς έχουν οριστεί από την σχετική τροποποίηση του 854/2004, όπως αναφέραμε παραπάνω.
Σημειώνουμε ότι εφόσον εγκριθεί και δημοσιευτεί ο νέος Κανονισμός, όλες οι τροποποιήσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2014, εκτός από τη σχετική με τη Salmonella, που θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

29 October 2013
Banner
Banner