Βήμα-βήμα η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων

10 December 2018

Βήμα-βήμα η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων

Εγκύκλιο με οδηγίες για την άμεση εφαρμογή όσων προβλέπονται για το ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων εξέδωσε σήμερα η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ. Στην εγκύκλιο επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες με όλα «τα επιμέρους βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, τόσο από τους εμπόρους, όσο και από τους χρήστες των ΔΑΟΚ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων για όλους τους εμπόρους ζώντων ζώων της χώρας».

Στην εγκύκλιο σημειώνεται επιπλέον ότι οι ∆ΑΟΚ Κτηνιατρικής των Π.Ε. «οφείλουν να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο που θα είναι υπεύθυνος για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης του εμπόρου, καθώς και για την τήρηση επικαιροποιημένου ηλεκτρονικού μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων για την περιοχή της αρμοδιότητάς τους».

Το ΥΠΑΑΤ έχει εκδώσει ένα βοηθητικό εγχειρίδιο χρήσης για τους εμπόρους ζώντων ζώων με τα βήματα που πρέπει αυτοί να κάνουν προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασίας στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή.

Έχει εκδοθεί αντίστοιχο εγχειρίδιο και για τους χρήστες ΔΑΟΚ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία εγγραφής, η διαδικασία ανανέωσης εγγραφής ή απόρριψης της αίτησης του εμπόρου, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής ή απόρριψης της αίτησης, αλλά και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, περιλαμβάνονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις:

- Απόφαση αριθμ. 3730/135719 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

- Απόφαση αριθμ. 3729/135714 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

- Διόρθωση σφαλμάτων στην 3730/135719/08.10.2018 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4855/τ.Β΄/31.10.2018.

10 December 2018
Banner
Banner