Τροπολογία για να πληρωθούν εκκρεμείς συντάξεις χιλιάδων δικαιούχων

17 November 2016

Τροπολογία για να πληρωθούν εκκρεμείς συντάξεις χιλιάδων δικαιούχων

Στο Σχέδιο Νόμου «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουάριου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» κατατέθηκε τροπολογία  σχετικά με την επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του.

Ειδικότερα:

α. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) δύναται να επιχορηγούνται εκτάκτως για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, εφόσον έχουν παρέλθει ενενήντα ημέρες από την υποβολή τους και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιχορήγησης των Ο.Κ.Α. για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, η διαδικασία και οι προθεσμίες επιστροφής στον κρατικό προϋπολογισμό της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται για τον ανωτέρω σκοπό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

β. Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών (σχετικά με την επιχορήγηση των λοιπών φορέων) με τον καθορισμό της διαδικασίας και των προθεσμιών επιστροφής στον κρατικό προϋπολογισμό της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους.

Το ποσό  για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 859 εκατ. ευρώ, περίπου.

[Πηγή: taxheaven.gr]

17 November 2016
Banner
Banner