Σε διαβούλευση η υποχρεωτική σήμανση προέλευσης

27 March 2017

Σε διαβούλευση η υποχρεωτική σήμανση προέλευσης

Μετά από πολύμηνη κυοφορία, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου έδωσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο «πολλά σε ένα», αφού αφορά τις συναλλαγές αγρότη-εμπόρου και την εξόφληση του πρώτου σε 60 ημέρες, αφορά επίσης τη σήμανση της προέλευσης στο γάλα και στο κρέας, καθώς και ζητήματα αγροτικών ακινήτων αλλά και θέματα συνεταιρισμών. Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 24/04/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, και το Υπουργείο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του.

Το σχέδιο νόμου ορίζει σαφώς ότι θα πρέπει να υπάρχει σήμανση της προέλευσης και στην ταμειακή μηχανή των καταστημάτων λιανικής πώλησης, ενώ δεν προβλέπεται τίποτα για το χώρο της μαζικής εστίασης.

Διαφορετική θέση παίρνει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, με την οποία συμφωνεί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (δείτε περισσότερα εδώ).

Συγκεκριμένα στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, αναφέρονται για το θέμα τα εξής:

Άρθρο 11: Επισήμανση του κρέατος

Στο νομοσχέδιο θεσπίζονται μέτρα σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση του κρέατος στο προσυσκευασμένο ή μη νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη και κατεψυγμένο κρέας χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και στον κιμά, στα σπλάχνα και στα λοιπά βρώσιμα μέρη του κρέατος. Για αλλαντικά και παρασκευάσματα, προβλέπονται διατάξεις που αφορούν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:
α) που κατέχουν ζώα που προορίζονται για σφαγή και προέρχονται από την επικράτεια ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες,
β) που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων,
γ) που ασχολούνται με την εμπορία, τη διακίνηση, τον τεμαχισμό, τη μεταποίηση και την τυποποίηση κρέατος,
δ) που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου.

Όλοι αυτοί θα πρέπει σε κάθε στάδιο της παραγωγής και διανομής του κρέατος να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής σύμφωνα με τον Καν. (EE) 1337/2013.

Η επισήμανση του κρέατος που προορίζεται για παράδοση στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1169/2011 και των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 1337/2013. Υπενθυμίζεται ότι για την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας ισχύουν ήδη ειδικές διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται:

Για τις επιχειρήσεις που κατέχουν ζώα που προορίζονται για σφαγή και προέρχονται από την επικράτεια ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες:
Αναγράφουν στα παραστατικά διακίνησης των ζώων, πέραν του υγειονομικού πιστοποιητικού, τη χώρα γέννησης και τη/τις χώρα/ες εκτροφής των ζώων, με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων, κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 21/2004 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ» και τις διατάξεις της οδηγίας 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου «για την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων».

Για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη σφαγή ζώων.
α) Δεν υποδέχονται ζώα για σφαγή που δεν διαθέτουν σήμανση ή/και παραστατικά διακίνησής τους προς το σφαγείο.
β) Αναγράφουν στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα των σφαγίων, τα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο με αναφορά στους ατομικούς, ή μη, κωδικούς αριθμούς σήμανσης των ζώων από τα οποία προέρχονται.
γ) Τηρούν για κάθε σφάγιο ένα μέσο ταυτοποίησής του και καταγράφουν σε αρχείο την άφιξη και την αναχώρηση από το σφαγείο των ζώων, των σφαγίων ή των τεμαχίων τους και το μέσο ταυτοποίησης των σφαγίων, με το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η σύνδεση μεταξύ του κρέατος και του ζώου ή της ομάδας ζώων από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση ομάδας ζώων πρέπει να περιλαμβάνονται ζώα στα οποία εφαρμόζονται πανομοιότυπες ενδείξεις.

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εμπορία, τη διακίνηση, τον τεμαχισμό, τη μεταποίηση και την τυποποίηση κρέατος, σε κάθε στάδιο της παραγωγής και εμπορίας του κρέατος:
α) Δεν πρέπει να παραλαμβάνουν ή/και να διακινούν σφάγια, τεμάχια σφαγίων και προσυσκευασμένα προϊόντα με έλλειψη σήμανσης ή έλλειψη παραστατικών διακίνησης όπου να αναφέρεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος.
β) Πρέπει να αναγράφουν ορθά ανά κωδικό παρτίδας, στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο καθώς και τον αριθμό των διακινούμενων τεμαχίων, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας
γ) Αναγράφουν ορθά στο προσυσκευασμένο προϊόν που παράγουν, όσα προβλέπονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου:
α) Δεν παραλαμβάνουν σφάγια τεμάχια κρέατος ή προσυσκευασμένα προϊόντα που δεν διαθέτουν σήμανση ή παραστατικά διακίνησης στα οποία αναγράφεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος.
β) Διαθέτουν και χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής σύμφωνα με την παράγραφο 3 καθώς και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.
γ) Αναγράφουν υποχρεωτικά το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν (όπως ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΔΣ) ολογράφως ή με συντομογραφία καθώς και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.
δ) Αναγράφουν ευκρινώς και ανεξίτηλα τα στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο σε όλες τις μορφές παρουσίασης που χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού, στα σημεία διάθεσης, όπως ταμπελάκια σε προθήκες – βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, ή στη συσκευασία προσυσκευασμένου κρέατος. Για το βόειο κρέας να εμφανίζουν επιπλέον την ετικέτα του αντίστοιχου σφαγίου σε κάθε τεμάχιο κρέατος.
ε) Αναγράφουν και στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης των προϊόντων της περ. α΄ της παρ. 1, όπως τιμολόγια (σ.σ. αναφέρεται στα ζώα που προορίζονται για σφαγή και προέρχονται από την επικράτεια ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες) τις ενδείξεις περί καταγωγής – τόπου προέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Επιπλέον, όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή – προέλευση του κρέατος για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος.

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπεται ότι με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραπάνω ζητημάτων και οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων.

27 March 2017
Banner