Σε ΦΕΚ η Απόφαση για τα συμπληρωματικά μέτρα στην επισήμανση του βόειου κρέατος

17 June 2020

Σε ΦΕΚ η Απόφαση για τα συμπληρωματικά μέτρα στην επισήμανση του βόειου κρέατος

Υπουργική Απόφαση για την υποχρεωτική επισήμανση του βόειου κρέατος εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ.

Η Απόφαση έχει τον τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα σε εφαρμογή του τμήματος Ι του τίτλου ΙΙ και του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1825/2000 της Επιτροπής σχετικά με την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, «τα σφαγεία πραγματοποιούν την επισήμανση των σφαγίων βοοειδών κατά την ταξινόμησή τους, με τέσσερις ετικέτες (4), μία σε κάθε τεταρτημόριο του σφαγίου και συγκεκριμένα στα εξής σημεία: στα οπίσθια τεταρτημόρια του παραφιλέτου στο ύψος του τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλου και στα μπροστινά τεταρτημόρια στο ύψος του χονδρού άκρου του στήθους, 10 έως 30 εκατοστά περίπου από την ξιφοειδή απόφυση του στέρνου».

Υπόδειγμα 1. Διάταξη των υποχρεωτικών ενδείξεων της επισήμανσης από τα σφαγεία, για το βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα

Οι ετικέτες πρέπει να είναι τετράγωνες μεγέθους 50-100τ.εκατ. και μπορούν να περιλαμβάνουν προαιρετικές ενδείξεις κάτω από τις πληροφορίες με τις υποχρεωτικές ενδείξεις – στην περίπτωση αυτή το μέγεθός τους δύναται να υπερβαίνει τα 100τ.εκατ.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι:

Υπόδειγμα 2. Διάταξη των υποχρεωτικών ενδείξεων της επισήμανσης από τα σφαγεία, για το βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν καταγωγή από την Ελλάδα και σφάχτηκαν στην Ελλάδα

α) Όταν η ηλικία του ζώου είναι έως 8 μηνών αναγράφεται ολογράφως η φράση «Μοσχάρι γάλακτος» στις ετικέτες της παρ. 2. Η ηλικία εξακριβώνεται από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ψηφιακή υπηρεσία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής», η οποία τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, καθώς και από το διαβατήριο του ζώου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 911/2004.
β) Όταν, σύμφωνα με το σημείο ΑΙΙ του παραρτήματος ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, στην ταξινόμηση αναγράφεται:
αα) η κατηγορία Ζ, στις ανωτέρω ετικέτες αναγράφεται ολογράφως η φράση «Νεαρό μοσχάρι»,
ββ) η κατηγορία Ε, στις ανωτέρω ετικέτες αναγράφεται ολογράφως η φράση «Μοσχίδα»,
γγ) η κατηγορία Α, στις ανωτέρω ετικέτες αναγράφεται ολογράφως η φράση «Μόσχος»,
δδ) η κατηγορία Β, στις ανωτέρω ετικέτες αναγράφεται ολογράφως η φράση «Ταύρος»,
εε) η κατηγορία D, στις ανωτέρω ετικέτες αναγράφεται ολογράφως η φράση «Αγελάδα»,
στστ) η κατηγορία C, στις ανωτέρω ετικέτες αναγράφεται ολογράφως η φράση «Ευνουχισμένο άρρεν ζώο άνω των 12 μηνών»

Η Απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορείτε να την δείτε εδώ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2244/11.06.2020.

17 June 2020
Banner
Banner