Σε διαβούλευση νέες διατάξεις για την αναγνώριση και λειτουργία Γεωργικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

07 November 2017

Σε διαβούλευση νέες διατάξεις για την αναγνώριση και λειτουργία Γεωργικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την αναγνώριση, λειτουργία και εποπτεία των Γεωργικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων έχει θέσει σε διαβούλευση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του.

Το Σχέδιο προβλέπει ότι οι Διεπαγγελματικές αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή ενός τομέα αγροτικών προϊόντων, αλλά και ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπων της πρωτογενούς παραγωγής και ενός τουλάχιστον από τα επόμενα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι της μεταποίησης και του εμπορίου.

Από εκεί και μετά αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς πρόκειται για σημεία που προκαλούν μεγάλη συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Πρόκειται για τις προϋποθέσεις αναγνώρισης μιας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης.

Σύμφωνα με το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, τα μέλη κάθε Διεπαγγελματικής παράγουν ή μεταποιούν ή εμπορεύονται το 1/3 της συνολικής ποσότητας του συγκεκριμένου τομέα προϊόντων στον οποίο αναφέρεται η Διεπαγγελματική. Σημειώνεται ότι το κλάσμα (1/3) πρέπει να ισχύει χωριστά «για κάθε είδος οικονομικής δραστηριότητας που εκπροσωπείται στη Διεπαγγελματική από διακριτούς για κάθε είδος εκπροσώπους».

Περαιτέρω, και αναφερόμενο στο Καταστατικό, το Σχέδιο Απόφασης προβλέπει ότι στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) υπάρχει ισόρροπη συμμετοχή των οικονομικών δραστηριοτήτων που εκπροσωπούνται στη Διεπαγγελματική από διακριτούς φορείς. Δηλαδή, αν εκπροσωπούνται η πρωτογενής παραγωγής και η μεταποίηση, οι διακριτοί φορείς της κάθε δραστηριότητας θα απαρτίζουν συνολικά το 50% της Γ.Σ. και του Δ.Σ., αντίστοιχα. Για τις περιπτώσεις που στη Διεπαγγελματική συμμετέχουν και εκπρόσωποι του εμπορίου, τα ποσοστά γίνονται: 40% των μελών που είναι εκπρόσωποι της πρωτογενούς παραγωγής, 30% εκπρόσωποι της δραστηριότητας της μεταποίησης, και 30% εκπρόσωποι της δραστηριότητας του εμπορίου (σ.σ.: συμπεριλαμβανομένης της διανομής και διάθεσης στην άμεση κατανάλωση).

Επιπλέον, για τη λήψη όλων των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία του 70% των μελών τους, ενώ ειδικά για την επέκταση κανόνων απαιτείται λήψη απόφασης με ομοφωνία.

Αποφασιστικός παράγων για να αναγνωριστεί μια Διεπαγγελματική, είναι ασφαλώς ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητάς της. Απαιτούνται λοιπόν αποδεικτικά στοιχεία:

Από τους παραγωγούς, τιμολόγια που δείχνουν τις παραγόμενες ποσότητες. Οι παραγόμενες ποσότητες μπορούν εναλλακτικά να αποδεικνύονται με τις ετήσιες συνολικές ποσότητες  που απεικονίζονται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των λογιστηρίων των νομικών οντοτήτων στις οποίες παραδίδονται τα πρωτογενή προϊόντα.

Από τους μεταποιητές, τυποποιητές, συσκευαστές, εμπόρους και διανομείς, τα σχετικά παραστατικά τιμολόγια που αποδεικνύουν τις ποσότητες που μεταποιούν  τυποποιούν ή εμπορεύονται. Εναλλακτικά δύνανται να αποδεικνύονται οι σχετικές ποσότητες με τις ετήσιες συνολικές ποσότητες που απεικονίζονται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των λογιστηρίων των νομικών οντοτήτων που αφορούν τα σχετικά προϊόντα.

Όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται θα συγκρίνονται με στοιχεία τα οποια θα αναζητά η εποπτική αρχή από την ΕΛΣΤΑΤ ή κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία.

Επέκταση κανόνων

Το Σχέδιο Απόφασης προβλέπει ότι συμφωνίες που συνάπτονται στα πλαίσια μιας Διεπαγγελματικής που έχει αναγνωριστεί ως αντιπροσωπευτική, μπορούν να καθίστανται δεσμευτικές για χρονική περίοδο μέχρι 3 έτη για φορείς ή επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη της Οργάνωσης. Επιπλέον, για την περίπτωση της επέκτασης κανόνων, μια Διεπαγγελματική θεωρείται αντιπροσωπευτική όταν τα μέλη της παράγουν ή μεταποιούν ή εμπορεύονται (συμπεριλαμβανομένης της διανομής), τα 2/3 της συνολικής ποσότητας του συγκεκριμένου προϊόντος ή τομέα προϊόντων στη χώρα. Το ποσοστό των 2/3 απαιτείται να πληρείται χωριστά για κάθε είδος οικονομικής δραστηριότητας που εκπροσωπείται στην Οργάνωση.

Για το τέλος, σημειώνουμε μία ακόμη διάταξη, η οποία αφορά τις ήδη αναγνωρισμένες Γεωργικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις. Αυτές λοιπόν έχουν έξι μήνες από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση, για να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις.

Δείτε εδώ το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης.

07 November 2017
Banner