Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο οδηγιών για τους ισχυρισμούς υγείας

21 July 2016

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο οδηγιών για τους ισχυρισμούς υγείας

Ο ΕΦΕΤ, που είναι το Εστιακό Σημείο της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων) στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι η EFSA έχει αναρτήσει προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο επιστημονικών και τεχνικών οδηγιών σχετικά με την προετοιμασία και την παρουσίαση μίας αίτησης για έναν ισχυρισμό υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

«Το έγγραφο παρουσιάζει μια κοινή μορφή οργάνωσης των πληροφοριών που αφορούν στην κατάρτιση μίας καλά δομημένης αίτησης έγκρισης ισχυρισμών υγείας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 13 (5), 14, και 19 του κανονισμού (ΕΚ) 1924/2006.

Οι οδηγίες περιγράφουν: πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση, ιεράρχηση των διαφόρων τύπων δεδομένων και των μελετών (που αντικατοπτρίζει τη σχετική βαρύτητα των αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να προκύψουν από διάφορα είδη μελετών) και τα βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού υγείας.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν εγγράφως τα σχόλιά τους, έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2016, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα και κάνοντας αναφορά στη σελίδα και τη γραμμή του προς διαβούλευση κειμένου. Είναι επίσης δυνατή η αποστολή επιπρόσθετων δεδομένων από τους ενδιαφερόμενους, προς υποστήριξη των σχολίων τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση NDA.PublicConsult.73@efsa.europa.eu

Η EFSA δεν θα κάνει δεκτά σχόλια που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα,  σχόλια που δεν αφορούν στο περιεχόμενο του προς διαβούλευση κειμένου, περιέχουν καταγγελίες έναντι οργανισμών ή προσώπων, περιέχουν άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις ή υλικό ή αφορούν σε θέματα πολιτικής ή διαχείρισης της επικινδυνότητας που, ως τέτοια, είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας της EFSA.

Η EFSA θα εξετάσει όλα τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα υποβληθούν σύμφωνα με παραπάνω κριτήρια. Τα συναφή με το αντικείμενο σχόλια θα ληφθούν υπόψη από την Επιστημονική Ομάδα της EFSA.

Όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν. Όσα σχόλια υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα δρώντας ως τέτοια, θα δημοσιευτούν ανώνυμα. Τα σχόλια που θα υποβληθούν επίσημα εκ μέρους οργανισμών θα δημοσιευτούν με το όνομα του οργανισμού που τα υπέβαλε».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

21 July 2016
Banner
Banner