Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πληροφοριακό σύστημα από τη Διεπαγγελματική Κρέατος

13 February 2017

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πληροφοριακό σύστημα από τη Διεπαγγελματική Κρέατος

Σε προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος προχωρά η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος – ΕΔΟΚ, για την υλοποίηση και διαχείριση πληροφοριακού συστήματος που θα αφορά μεταξύ άλλων τη δημιουργία μητρώων των μελών της, την καταγραφή των ποσοτήτων κρέατος που πωλούν ή διακινούν οι κλάδοι αυτοί, και τον υπολογισμό των εισφορών που τους αναλογούν. Οι επιχειρήσεις που προτίθενται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους στα γραφεία της ΕΔΟΚ μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:30.

Ακολουθεί αναλυτικά η προκήρυξη της ΕΔΟΚ:

Η ΕΔΟΚ, με βάση το Ενωσιακό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει την αναγνώριση και λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε Εθνικό Επίπεδο [Ν.2732/1999, ΥΑ 3361-78-2000 – άρθρα 4 και 7 (ΦΕΚ 421/Β/30.03.2000), ΥΑ 3346-06-2001 (ΦΕΚ 90/Β/31.01.2001), Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄210), Καν (ΕΕ) 1308/2013, ΦΕΚ 1407/Β/3.6.2014 και Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α' 78/26-04-2016)], προχωρεί σταδιακά στη σύναψη με τα μέλη της διεπαγγελματικών συμφωνιών με τις οποίες επιβάλλεται εισφορά υπέρ της ΕΔΟΚ, που υπολογίζεται επί όλων των ειδών κρεάτων (αιγοπρόβειου, βοοειδών, χοιρινών και πουλερικών) τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση [Διεπαγγελματική Συμφωνία αριθ. 467/11−3−2015, που έχει κηρυχθεί δεσμευτική με την ΥΑ Αριθ. 866/56554 (ΦΕΚ 943/Β/26.5.2015)].

Στο πλαίσιο αυτό το ΔΣ της ΕΔΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή των διεπαγγελματικών συμφωνιών με τα μέλη της, αποφάσισε να προκηρύξει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί της στην υλοποίηση ενός πληροφορικού συστήματος με το οποίο:

α. θα δημιουργηθούν μητρώα των μελών των κλάδων που συμμετέχουν στην ΕΔΟΚ (κτηνοτρόφων, αντιπροσώπων-εμπόρων, μεταποιητών, κρεοπωλών)

β. θα καταγράφονται οι ποσότητες όλων των κατηγοριών κρέατος που πωλούν ή διακινούν οι ως άνω κλάδοι,

γ. θα υπολογίζονται οι εισφορές που αναλογούν εφαρμόζοντας τους κανόνες που περιλαμβάνονται στις διεπαγγελματικές συμφωνίες με τον κάθε κλάδο και,

δ. θα γίνεται συνεχώς επικαιροποίηση των οφειλόμενων εισφορών και θα εξασφαλίζεται η είσπραξή τους.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρουσιάσουν επίσης το αναμενόμενο κόστος και τις προτάσεις τους για τον τρόπο χρηματοδότησης της ανάπτυξης του συστήματος.

Η ΕΔΟΚ θα συνεργαστεί με την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του ως άνω πληροφορικού συστήματος και παράλληλα θα φροντίζει στη δημιουργία του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου, όπου χρειαστεί, παρέχοντας επίσης με κάθε τρόπο τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές για την ολοκλήρωση και την τελική εφαρμογή του έργου.

Οι προτάσεις στο πλαίσιο της ως άνω προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να αποσταλούν σε φάκελο στα γραφεία της ΕΔΟΚ, Αρκαδίας 26 και Λεωφόρος Μεσογείων, 11526 Αθήνα, τηλ. 2107701113, ή ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της ΕΔΟΚ info@edokhellas.com, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15.30.

Για το ΔΣ της ΕΔΟΚ

Ο Πρόεδρος

Ελ. Γίτσας

13 February 2017
Banner