Πρόγραμμα προβολής συνεταιριστικών αγροδιατροφικών προϊόντων από τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

05 October 2017

Πρόγραμμα προβολής συνεταιριστικών αγροδιατροφικών προϊόντων από τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

Την πρόθεσή της να υποβάλει στην Ε.Ε. το 2018, πρόγραμμα προβολής και προώθησης συνεταιριστικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων, στο πλαίσιο του Καν.1144 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έκανε γνωστή η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ.

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η ανάδειξη και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των ειδικών χαρακτηριστικών των συνεταιριστικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων, όπως η αυθεντικότητα, η ποιότητα, η παράδοση και η βιωσιμότητα, προς την εσωτερική αγορά.

Η φιλοσοφία, ο ρόλος, οι στόχοι, αλλά περισσότερο το ίδιο το σύστημα αξιών στις οποίες στηρίζεται ο συνεταιριστικός θεσμός, εμπεριέχουν εξ ορισμού τη δέσμευση για την αυθεντικότητα των προϊόντων και τη διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής τους, τη συνεισφορά προς μία βιώσιμη, αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, ο συνεταιριστικός θεσμός συμβάλλει στη συνεργατική προσπάθεια να δημιουργηθούν τοπικές και αυτόνομες επισιτιστικές οικονομίες, όπου είναι ενσωματωμένη η βιώσιμη παραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κατανάλωση τοπικών τροφίμων ποιότητας, με σκοπό την αναβάθμιση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής κατάστασης μιας συγκεκριμένης αγροτικής περιοχής. Ως εκ τούτου, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική προσπάθεια για βιώσιμη παραγωγή και διανομή αγροδιατροφικών προϊόντων και τροφίμων, για μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος και για σεβασμό στη χρήση πόρων και ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στελέχη της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τον ευεργετικό ρόλο των αγροτικών συλλογικών οργανώσεων στην προώθηση των μοναδικών χαρακτηριστικών των αγροτοδιατροφικών προϊόντων της βιώσιμης διαχείρισης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της ποιότητας προϊόντων στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

[Πηγή: www.neapaseges.com]

05 October 2017
Banner