Νομοσχέδιο-σκούπα με νέα παράταση για τους στάβλους και ισοζύγια για τα αυγά

08 April 2020

Νομοσχέδιο-σκούπα με νέα παράταση για τους στάβλους και ισοζύγια για τα αυγά

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης, από την Τρίτη 07/04/2020, το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».

Το νομοσχέδιο, η διαβούλευση του οποίου θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 21/04/2020, είναι το αποκαλούμενο «ερανιστικό», στο οποίο υπενθυμίζουμε ότι έχει ανακοινωθεί πως θα ενσωματωθεί και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τις ελληνοποιήσεις.

Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο επιχειρείται η συνολική διευθέτηση θεμάτων που αφορούν αρμοδιότητες του ΥΠΑΑΤ, «τα οποία χρονίζουν χωρίς τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις με άμεση συνέπεια την αδυναμία εφαρμογής των πολιτικών του Υπουργείου», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Οι ρυθμίσεις που εισάγονται αφορούν πρακτικά όλους τους τομείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ. Αναλυτικά περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την αλιεία και την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα λιπάσματα, τις έγγειες βελτιώσεις, αλλά και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τα κτηνιατρικά φάρμακα, τη δήλωση ισοζυγίων αυγών κατανάλωσης, τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, τις δαπάνες προγραμμάτων βρουκέλλωσης και σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, αλλά και νέες ποινές για τα αγροτικά αδικηματα φθοράς.

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη νοµιµοποίηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έως και την 31/12/2020, προκειμένου να δοθεί το αναγκαίο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης και να διευκολυνθούν οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διατήρησης των σταυλικών τους εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι για την έκδοση ορισμένων από τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων με τις οποίες διατάχθηκε διακοπή λειτουργίας, αποβολή, κατεδάφιση ή επιβολή προστίμου και έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί.

Στο ΑΡΤΕΜΙΣ και τα αυγά κατανάλωσης

Προβλέπεται η ένταξη των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας αβγών κατανάλωσης στην ενιαία βάση δεδομένων «ΑΡΤΕΜΙΣ» για την επίτευξη του αποτελεσματικού ελέγχου ισοζυγίων, ιχνηλασιμότητας και αντιμετώπισης των αθέμιτων πρακτικών και ιδίως των ελληνοποιήσεων. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη προσθήκη προβλέπεται η επέκταση των αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον έλεγχο των ενωσιακών προτύπων εμπορίας και διακίνησης των αβγών με τη χρήση ισοζυγίων.

Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος - Εκδοροσφαγείς

Τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1790/1988 (Α΄ 134) με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας αναγνώρισης των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυμάτων της χώρας που είναι αντίστοιχες/α με τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ. Επιπλέον, τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 126/2000  (Α΄111) που αφορούν την εκπαίδευση των εκδοροσφαγέων από τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ, ενώ επίσης θεσπίζεται μεταβατική διάταξη για τους παραδοσιακούς εκδοροσφαγείς, ώστε εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, να αποκτήσουν τη βεβαίωση παραδοσιακού εκδοροσφαγέα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 126/2000, προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα αυτό.

Δαπάνες προγραμμάτων βρουκέλλωσης και σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας

Ρυθμίζεται η καταβολή της αμοιβής των ιδιωτών κτηνιάτρων εκτροφής, οι οποίοι προσλήφθηκαν από τις Περιφέρειες  της χώρας με σύναψη σύμβασης για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και των αγελαίων βοοειδών (REV-1) έτους 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος της εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας του έτους 2016.

Επίσης προβλέπεται η καταβολή της επιχορήγησης που δικαιούνταν, υπό τη μορφή κινήτρου, οι κτηνοτρόφοι κατά τα έτη 2014 και 2015 για τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή προγραμμάτων επιτήρησης ΜΣΕ και ΣΕΒ (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών) ανεξάρτητα αν δείγματα νεκρών ζώων εξετάσθηκαν ή όχι για ΣΕΒ ή ΜΣΕ.

08 April 2020
Banner
Banner