Το νέο πλαίσιο για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – Όριο το τέλος 2022 για τις άδειες των υφιστάμενων

02 July 2020

Το νέο πλαίσιο για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – Όριο το τέλος 2022 για τις άδειες των υφιστάμενων

Τη διαδικασία αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και θέσπιση δύο ξεχωριστών σταδίων (στάδιο ίδρυσης και στάδιο λειτουργίας) περιλαμβάνει το νομοσχέδιο «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός ΑΑ&Τ, Μ. Βορίδης.

Συγκεκριμένα, η ίδρυση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης. Επιπλέον, προβλέπεται ότι «Η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που, με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία, κατατάσσονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 (μεγάλης δυναμικότητας) υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης. Η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία, κατατάσσονται στην κατηγορία Β (μεσαίας δυναμικότητας), υπάγεται σε διαδικασία γνωστοποίησης. Η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β (μικρής δυναμικότητας) υπάγεται σε διαδικασία γνωστοποίησης».

Για την ομαλή μετάβαση από το προϊσχύον νομικό πλαίσιο στο νέο, ορίζεται ότι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης, υποχρεούνται μέχρι τις 31/12/2022 να λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση. «Μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί και αυτές ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθεί η έγκριση λειτουργίας ή ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας».

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για το θέμα, στο Άρθρο 4 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.

02 July 2020
Banner
Banner