Μερική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αγροτών (με προσαυξήσεις και τόκους)

08 December 2016

Μερική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αγροτών (με προσαυξήσεις και τόκους)

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με διατάξεις εφαρμοστικές του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου, γνωστού και ως «νόμος Κατρούγκαλου». Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)».

Στο Άρθρο 59 του νομοσχεδίου υπάρχει πρόβλεψη για «Μερική καταβολή ποσού εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων και αγροτών».

Όπως διαβάζουμε στην Αιτιολογική Έκθεση, «με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα των ασφαλισμένων που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 39 και 40 του Ν.4387/2016 να καταβάλουν μέρος των οφειλόμενων εισφορών τους. Με την παρούσα προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνονται οι χρηματικές εισροές στα ταμεία του ΕΦΚΑ και διευκολύνεται η ταμειακή ρευστότητά τους».

Το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπει επακριβώς ότι:

«Από 1.1.2017 το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που δεν καταβάλλεται βάσει των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2016, κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους.

Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος».

08 December 2016
Banner