Κομισιόν: Εκστρατεία για μείωση των εκπομπών μεθανίου, με ειδικούς στόχους για τον αγροτικό τομέα

15 October 2020

Κομισιόν: Εκστρατεία για μείωση των εκπομπών μεθανίου, με ειδικούς στόχους για τον αγροτικό τομέα

Τη στρατηγική της Ευρ. Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας παρουσίασε η Κομισιόν.

Η στρατηγική αυτή καθορίζει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Παρουσιάζει νομοθετικές και μη νομοθετικές δράσεις στους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και των αποβλήτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% των εκπομπών μεθανίου που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικά όσον αφορά τις εκπομπές μεθανίου από τη γεωργία, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι θα βελτιώσει την υποβολή των σχετικών εκθέσεων μέσω καλύτερης συλλογής δεδομένων και θα προωθήσει ευκαιρίες για τη μείωση των εκπομπών με τη στήριξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Το κύριο σημείο εστίασης θα είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά καινοτόμες τεχνολογίες για τη μείωση του μεθανίου, τη διατροφή των ζώων και τη διαχείριση της αναπαραγωγής, ενώ θα συμβάλουν επίσης η στοχευμένη έρευνα για την τεχνολογία, οι λύσεις που βασίζονται στη φύση και οι διατροφικές αλλαγές.

Τα μη ανακυκλώσιμα οργανικά ανθρώπινα και γεωργικά απόβλητα και οι ροές καταλοίπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου, βιοϋλικών και βιοχημικών προϊόντων. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες ροές εσόδων στις αγροτικές περιοχές και ταυτόχρονα να συμβάλει στην αποφυγή των εκπομπών μεθανίου. Επομένως, θα δοθούν περισσότερα κίνητρα για τη συλλογή αυτών των προϊόντων αποβλήτων.

Για να μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου στον τομέα της ενέργειας, θα προταθεί η υποχρέωση βελτίωσης του εντοπισμού και επισκευής των διαρροών στις υποδομές φυσικού αερίου, ενώ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο νομοθεσίας για την απαγόρευση των πρακτικών συστηματικής καύσης σε πυρσό και εξαερισμού. Αντιστοίχως, στον τομέα των αποβλήτων, η Κομισιόν θα εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης περαιτέρω δράσης, ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των αερίων υγειονομικής ταφής, με παράλληλη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού τους και μείωση των εκπομπών, ενώ το 2024 θα επανεξετάσει τη σχετική νομοθεσία για την υγειονομική ταφή. Η ελαχιστοποίηση της διάθεσης των βιοδιασπώμενων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί ο σχηματισμός μεθανίου.

Η αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου θεωρείται στην Ε.Ε. ουσιώδης τόσο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ε.Ε. για το 2030 και του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, όσο και για τη συμβολή στη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης. Αιτία γι’ αυτό είναι το γεγονός ότι το μεθάνιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κλιματικής αλλαγής, μετά το διοξείδιο του άνθρακα.

Σημειώνεται ότι στην Ε.Ε., το 53 % των ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου προέρχονται από τον γεωργικό τομέα, το 26 % από τα απόβλητα και το 19 % από την ενέργεια. Η Ε.Ε. συμβάλλει στις παγκόσμιες εκπομπές μεθανίου μόνο σε ποσοστό 5%.

Στο επίκεντρο η γεωργία

Στον τομέα της γεωργίας:

  • Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ανάλυση των εκπομπών μεθανίου του κύκλου ζωής. Η ομάδα αυτή θα εξετάσει τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου, της κοπριάς και των ζωοτροφών, τα χαρακτηριστικά των ζωοτροφών, νέες τεχνολογίες και πρακτικές και άλλα ζητήματα.
  • Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο που θα περιλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές και τις διαθέσιμες τεχνολογίες για τη διερεύνηση και την προώθηση της ευρύτερης υιοθέτησης καινοτόμων δράσεων μετριασμού. Οι δράσεις αυτές θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στο μεθάνιο που προέρχεται από την εντερική ζύμωση.
  • Η Επιτροπή θα προωθήσει διατροφικές αλλαγές μέσω των δράσεων που εξαγγέλθηκαν στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».
15 October 2020
Banner