Εθνικό πλαίσιο για σφαγή halal και kosher, απέκτησε η Ελλάδα

02 May 2017

Εθνικό πλαίσιο για σφαγή halal και kosher, απέκτησε η Ελλάδα

Τέλος σε μια χρόνια εκκρεμότητα, και παρά τις πολλαπλές αντιδράσεις, δίνει με την  Απόφασή της για τη θρησκευτική σφαγή η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ. Πρόκειται για την Απόφαση 951/44337 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1), σχετικά με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων».

Σύμφωνα με την Απόφαση, η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την τήρηση των λεπτομερειών της Απόφασης, ενώ οι Κτηνιατρικές Αρχές σε επίπεδο Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων είναι υπεύθυνες για τους σχετικούς ελέγχους.

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν είχαν θεσπιστεί ειδικές εθνικές διατάξεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τη θρησκευτική σφαγή, μολονότι το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο έθετε τις προϋποθέσεις για τη σφαγή ζώων στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. υποχρεούται να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του Ενωσιακού Δικαίου όπως του πακέτου υγιεινής και των κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων και την απαγόρευση σφαγής χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση. Όμως το ίδιο αυτό πλαίσιο, σεβόμενο το δικαίωμα της ελευθερίας θρησκείας χορηγούσε παρέκκλιση από την υποχρέωση αναισθητοποίησης των ζώων για θρησκευτικές ομάδες και υπό την προϋπόθεση να διασφαλίζεται η ορθή μεταχείριση των ζώων και η σφαγή να γίνεται σε σφαγείο. Παρ’ όλα αυτά, το Κοινοτικό Δίκαιο επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να υιοθετεί αυστηρότερους κανόνες, έως και να απαγορεύει τη σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση των ζώων (τέτοια απαγόρευση ισχύει π.χ. στη Σουηδία και στη Δανία). Οι δύο βασικές θρησκευτικές σφαγές είναι αυτές που ακολουθούν τον Ιουδαϊκό και τον Ισλαμικό Νόμο. Και στις δύο θρησκευτικές σφαγές απαγορεύεται η αναισθητοποίηση προ της σφαγής.

Στην Ελλάδα, όπου υπολογίζεται ότι το 4,7% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι, και όπου άνοιξε παράθυρο εξαγωγών κρέατος στο κράτος του Ισραήλ και σε μουσουλμανικές χώρες μετά τα περσινά ταξίδια του υπουργού ΥΠΑΑΤ, έρχεται τώρα η Υπουργική Απόφαση που θέτει τους κανόνες για τις θρησκευτικές σφαγές.

Η Απόφαση λοιπόν ορίζει τη διαδικασία έγκρισης σφαγείου, προβλέπει ότι σε όλα τα ζώα (εκτός των πουλερικών) που υφίστανται θρησκευτική σφαγή χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση, εφαρμόζεται αναισθητοποίηση αμέσως μετά την πραγματοποίηση της τομής αφαίμαξης, και ορίζει ότι η θρησκευτική σφαγή εκτελείται μόνο από πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας. Στις απαιτήσεις της Απόφασης προστίθεται επιπλέον ότι σφάγια ή τμήματα σφαγίων που έχουν προέλθει από σφαγή στα πλαίσια λατρευτικών τύπων αλλά τελικά δεν γίνονται αποδεκτά και δεν σφραγίζονται ως τέτοια, διαχειρίζονται ως ζωικά υποπροϊόντα.

Την Απόφαση, που υπέγραψαν στις 21 Απριλίου ο υπουργός ΥΠΑΑΤ Β. Αποστόλου και ο αναπληρωτής υπουργός ΥΠΑΑΤ Γ. Τσιρώνης, θα βρείτε εδώ.

02 May 2017
Banner
Banner