Επισιτιστική ασφάλεια και αγορά χοιρινού, στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

08 December 2021

Επισιτιστική ασφάλεια και αγορά χοιρινού, στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2021 συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες, με θέματα που αφορούν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τα προβλήματα στον τομέα του χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη, την επισιτιστική ασφάλεια αλλά και τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022.

Πιο συγκεκριμένα, στα κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν:

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων παραβιάζουν τους κανόνες εμπορικής συμπεριφοράς. Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι ευάλωτη σε τέτοιες πρακτικές λόγω ανισορροπιών μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι γεωργοί και οι μικρότερες επιχειρήσεις συχνά στερούνται διαπραγματευτική ισχύ ώστε να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επισιτιστική ασφάλεια. Οι υπουργοί της ΕΕ θα επιδιώξουν να εγκρίνουν συμπεράσματα σχετικά με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την εξασφάλιση του εφοδιασμού με τρόφιμα και της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσης, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Στόχος του σχεδίου είναι η θέσπιση ειδικών μέτρων για την προστασία του εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ από απειλές όπως η πρόσφατη πανδημία COVID-19, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι ασθένειες που πλήττουν τα ζώα, οι ενεργειακές ελλείψεις ή η κατάρρευση των σχέσεων με εμπορικούς εταίρους εκτός ΕΕ.

Αλιευτικές δυνατότητες για το 2022. Το Συμβούλιο θα επιδιώξει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τα συνολικά όρια αλιευμάτων και τις ποσοστώσεις για τα κύρια αποθέματα της ΕΕ για το 2022. Η συμφωνία θα αφορά ιχθυαποθέματα που βρίσκονται:

  • στα ενωσιακά και μη ενωσιακά ύδατα
  • στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο

Το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων της ΕΕ για τα ιχθυαποθέματα της ΕΕ. Ο καθορισμός ορίων αλιευμάτων και ποσοστώσεων δεν υπάγεται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία αλλά αποτελεί προνόμιο του Συμβουλίου.

Άλλα θέματα. Η Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο σχετικά με τον νέο κανονισμό για τον έλεγχο της αλιείας και θα μοιραστεί τα συμπεράσματα της διάσκεψης BIOEAST με αντικείμενο τις προοπτικές, την οποία συνδιοργάνωσε με την ουγγρική Προεδρία της Ομάδας Βίσεγκραντ στις 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Επιτροπή θα περιγράψει τους κύριους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική που να διασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων. Θα παρουσιάσει επίσης τον προτεινόμενο κανονισμό για τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης.

Ορισμένες αντιπροσωπίες κρατών μελών θα προχωρήσουν σε ενημέρωση των υπουργών, μεταξύ αυτών η Δανία, η οποία θα παράσχει στοιχεία σχετικά με τα κατάγματα της τρόπιδας του στέρνου στις ωοτόκες όρνιθες, και η Τσεχική Δημοκρατία, η οποία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας του χοιρείου κρέατος στην Ευρώπη.

08 December 2021
Banner
Banner