Διάσωση παραγωγικών ακινήτων και εκπαίδευση αγροτών, προτεραιότητες της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ

12 October 2016

Διάσωση παραγωγικών ακινήτων και εκπαίδευση αγροτών, προτεραιότητες της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ

Story Highlights

  • «Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ εκπροσωπεί τα μέλη της και συμμετέχει στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται στα όργανα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. τόσο σε σχέση με την αγροδιατροφική αλυσίδα, όσο και σε θέματα διεθνούς εμπορίου και διατλαντικών ή άλλων διακρατικών συμφωνιών για το ελεύθερο εμπόριο»

Related Articles

Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συγκέντρωση της ελληνικής παραγωγής από τους συνεταιρισμένους αγρότες και η εξασφάλιση ενός μεγαλύτερου μεριδίου από τη συνολική προστιθέμενη αξία στην αγροδιατροφική αλυσίδα, είναι ο διακηρυγμένος στρατηγικός στόχος της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ. Σε αυτή την κατεύθυνση το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του νέου φορέα έχει διατυπώσει τις προτεραιότητές του, για τις κυριότερες ενέργειες που αναλαμβάνει στο άμεσο διάστημα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό λοιπόν:

«1. Το προσωρινό Δ.Σ. θα καταθέσει προτάσεις στον διάλογο που άνοιξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανταποκρινόμενος στις δηλώσεις του Επιτρόπου Χόγκαν, προκειμένου να σταματήσει η καταχρηστική εκμετάλλευση των παραγωγών, όταν υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την ενιαία ενίσχυση.
2. Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ θα συνεργαστεί με την Τράπεζα της Ελλάδος, την υπό εκκαθάριση ΑΤΕ και άλλες κρατικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να διασώσουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί τα παραγωγικά τους ακίνητα.
3. Αντίστοιχες εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης θα εξετασθούν και για τις περιπτώσεις συνεταιρισμών που έχουν υπέρογκες δανειακές υποχρεώσεις προς τα τραπεζικά ιδρύματα. Στόχος, η διατήρηση των παραγωγικών ακινήτων των συνεταιρισμών, μέσω λήψης νομοθετικών πρωτοβουλιών στα πλαίσια που προβλέπουν οι νόμοι και το άρθρο 12 παρ. 4 του Συντάγματος.
4. Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, αμέσως μετά τη σύστασή της, ξεκινά τη συστηματική εκπαίδευση των συνεταιρισμένων αγροτών και των επαγγελματικών στελεχών των συνεταιρισμών, με ειδικά σεμινάρια προς τα μέλη της».

Σκοπεύοντας να αναπτύξει τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ ανακοινώνει επιπλέον ότι θα προχωρήσει στην εξέταση και προετοιμασία επιχειρησιακών σχεδίων που βασίζονται στις συγχωνεύσεις ή άλλου είδους στρατηγικές συμμαχίες ή συνεργασίες μεταξύ συνεταιρισμών. «Ειδικότερος στόχος αυτών των επιχειρησιακών σχεδίων», λένε τα στελέχη της, «είναι να εξασφαλισθούν οικονομικές συνέργειες, να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα (να διαθέτουμε ανταγωνιστικά προϊόντα με υψηλή ζήτηση στις αγορές), και η αποδοτικότητα (να μειωθεί το κόστος παραγωγής)». Παράλληλα, εξετάζει εναλλακτικές ή πρόσθετες πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης είτε από εθνικά είτε κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα και πόρους ( π.χ. Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Επενδύσεων).

Προσανατολισμός στις αγορές

Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα του Συνεδρίου που διοργάνωσαν οι Cop & Cogeca στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, η προσωρινή Διοίκηση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ εκτιμά ότι στην εποχή μας «οι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί καλούνται να παράγουν περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες με όλο και λιγότερους φυσικούς πόρους. Ενώ οι απαιτήσεις συμμόρφωσης σε αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα αυξάνονται στα πλαίσια της ΚΑΠ, οι αγρότες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές αλλαγές». Συνεπώς, και με δεδομένο ότι τέτοιες προσαρμογές απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, «η μόνη εφικτή και μακροχρόνια λύση είναι  η καλύτερη οργάνωση και συνέργειες μέσα από αγροτικούς συνεταιρισμούς» λένε στον νέο φορέα, και στην κατεύθυνση αυτή ανακοινώνουν ότι:.

«Η Ευρωπαϊκή γεωργία προσανατολίζεται όλο και περισσότερο προς τις αγορές, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας αλλά και τις προσδοκίες για τη προστασία του περιβάλλοντος

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ θέτει ως κύριο στόχο της τον προσανατολισμό των αγροτικών συνεταιρισμών προς τις αγορές και τις προτιμήσεις των καταναλωτών στην αγορά. Μόνο με αυτή τη στρατηγική μπορούν οι συνεταιρισμοί να αποδώσουν μεγαλύτερο μερίδιο αξίας στα μέλη τους.

Ταυτόχρονα, η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ διευκολύνει τα μέλη της προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και τη διάθεση των προϊόντων τους σε καλύτερες τιμές.

Σε ένα τομέα που προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στην αγορά , ένας επιτυχημένος συνεταιρισμός πρέπει να καινοτομεί παράγοντας προϊόντα που ζητούν οι καταναλωτές, εάν επιθυμεί να ανταμείψει καλά τα μέλη του.

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ αναλαμβάνει να αναπτύξει την επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των μελών της, προβάλλοντας τα επιτυχημένα παραδείγματα και την εμπειρία από συνεταιρισμούς σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Επιπλέον προσπάθεια και συντονισμένες ενέργειες απαιτούνται και στην πολιτική που ακολουθεί η Ε.Ε. στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Ο στόχος όλων των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ε.Ε. είναι να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα που να ενισχύουν τη θέση τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση σε καινοτόμες δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία των αγροτικών συνεταιρισμών.

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ εκπροσωπεί τα μέλη της και συμμετέχει στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται στα όργανα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. τόσο σε σχέση με την αγροδιατροφική αλυσίδα, όσο και σε θέματα διεθνούς εμπορίου και διατλαντικών ή άλλων διακρατικών συμφωνιών για το ελεύθερο εμπόριο».

12 October 2016
Banner
Banner