Απόσυρση του σχεδίου ΚΥΑ για την προέλευση ζητά η ΕΔΟΚ

05 August 2015

Απόσυρση του σχεδίου ΚΥΑ για την προέλευση ζητά η ΕΔΟΚ

Την απόσυρση του σχεδίου ΚΥΑ για τον έλεγχο της αγοράς κρέατος ως προς την προέλευση και τη συγκρότηση επιτροπής από στελέχη των Υπουργείων Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ και της ΕΔΟΚ ζητά η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση κρέατος με επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς Β. Αποστόλου και Π. Σγουρίδη.
Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

 

Σχετικά µε την ΚΥΑ µε θέµα: Έλεγχος της αγοράς κρέατος σε σχέση µε την προέλευση - καταγωγή του και τήρηση µηνιαίων ισοζυγίων κρέατος των Υπουργείων Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών σας παραθέτουµε κατωτέρω τις απόψεις και τα σχόλιά µας:

Τα σηµεία στα οποία αναφέρεται η εν λόγω ΚΥΑ είναι:

  • Η ιχνηλασιµότητα – επισήµανση του κρέατος
  • Τα ισοζύγια κρέατος
  • Το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ
  • Το σύστημα ελέγχων για την τήρηση των ισοζυγίων
  • Η εισφορά 0,2% στο κρέας.

Κατ’ αρχήν ως Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος (Ε∆ΟΚ), αναγνωρίζουµε την ανάγκη εφαρµογής του Καν. (ΕΕ) 1337/2013, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 3 της ΚΥΑ <<Οι επιχειρήσεις τροφίµων σε κάθε στάδιο της παραγωγής και διανοµής του κρέατος, πρέπει να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 1337/2013>> και την επικαιροποίηση της εφαρµογής των, αριθ. 412/8932/2012 KYA (ΦΕΚ Β΄149) και αριθ.647/27509/2013 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄539).

Εντούτοις η εν λόγω ΚΥΑ δεν δίνει λύση ενώ απεναντίας δηµιουργεί περιπλοκές σε µια σειρά θεµάτων και συγκεκριµένα:

Η ΚΥΑ δεν περιλαµβάνει καµία ουσιαστική καινοτοµία προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της σχέσης κόστους/απόδοσης του συστήµατος αλλά απεναντίας συνεχίζει και αυξάνει τη γραφειοκρατία των ελέγχων που έχει καθιερωθεί από το 2008 και στην πράξη αποδείχθηκε αναποτελεσµατική επειδή, όπως είναι γνωστό σε όλους,  δεν οδήγησε σε αύξηση της εγχώριας παραγωγής.

Τα ισοζύγια, ως µέσο ελέγχου της πορείας του κρέατος και κατ’ επέκταση των ελληνοποιήσεων αποτελούν µια λογιστική αποτύπωση της κατάστασης όσον αφορά τη διακίνηση του κρέατος και των προϊόντων του, της οποίας η εγκυρότητα ελέγχεται µόνον µε επιτόπιο έλεγχο από τον ελεγκτικό µηχανισµό που περιγράφεται στην ΚΥΑ.

∆εν υπάρχει τρόπος έγκαιρης και αξιόπιστης ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων που δηλώνονται, που είναι µάλιστα και εκ των πραγµάτων αδύνατο να πραγµατοποιηθεί επειδή ένα µεγάλο µέρος των ισοζυγίων υποβάλλεται ετήσια και ένα επίσης µεγάλο µέρος των επαγγελµατιών εξαιρείται παντελώς από την υποχρέωση της υποβολής του.

Συνεπώς, µε τα σύγχρονα δεδοµένα, τα ισοζύγια όπως παρουσιάζονται στην ΚΥΑ, είναι εργαλείο ηµιτελές και καθόλου σύγχρονο και προσαρµοσµένο στην εποχή µας.

Όσον αφορά στο σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ δηλαδή το εργαλείο παρακολούθησης της πορείας των σφαζόµενων ζώων και των σφαγίων, είναι φανερό πως δεν υπάρχει έγκαιρος και αποτελεσµατικός έλεγχος της προέλευσης των ζώων καθώς δεν καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική άδεια διακίνησης των ζώων, ούτε η άµεση σύνδεση των κτηνοτροφικών µονάδων µε το µητρώο εκµεταλλεύσεων του ΥΠΑΠΕΝ.

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν πως σε ότι αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο των ελληνοποιήσεων, µε την νέα ΚΥΑ που αντικαθιστά την 412/8932/2012 KYA (ΦΕΚ Β΄149) δεν πραγµατοποιείται καµία ουσιαστική πρόοδος.

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Καν. (ΕΕ) 1337/2013 σε όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έρχονται σε επαφή µε το κρέας (βλ. ανωτέρω) αγνοούνται στην ουσία τους για να επιβληθεί ένα επιπλέον απόλυτα γραφειοκρατικό σύστηµα το οποίο µάλιστα χρηµατοδοτείται από τους επαγγελµατίες-πρώτους αγοραστές µε την αµφισβητούµενη εισφορά 0,2% στο κρέας.

Σηµειώνουµε επίσης πως η ΚΥΑ δεν λαµβάνει υπόψη ούτε κατ’ ελάχιστον τον θεσµικό ρόλο της Ε∆ΟΚ ούτε γίνεται κάποια αναφορά στην αξιοποίηση του ΑΡΤΕΜΙΣ για την βελτιστοποίηση της εφαρµογής της διεπαγγελµατικής συµφωνίας για τις εισφορές των κτηνοτρόφων προς την Ε∆ΟΚ, την οποία το ΥΠΑΠΕΝ έχει ήδη αναγνωρίσει.

Παρατηρούµε τέλος πως δεν εξετάσθηκε καθόλου από τις υπηρεσίες και τους φορείς η ανάπτυξη και εφαρµογή σε συνεργασία µε την Ε∆ΟΚ άλλων εναλλακτικών καινοτόµων συστηµάτων µε χαµηλότερο κόστος και σαφή αναπτυξιακό και όχι αποκλειστικά ελεγκτικό χαρακτήρα όπως αυτό που περιγράφεται στην προτεινόµενη ΚΥΑ.

Για τους παραπάνω λόγους σας ζητούµε να αποσύρετε την εν λόγω ΚΥΑ και να σχηµατισθεί µία οµάδα εργασίας στην οποία θα συµµετέχουν, υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΑΠΕΝ και του ΥΠΟΙΚ καθώς και εκπρόσωποι του ΕΛΓΟ, του ΕΦΕΤ και της Ε∆ΟΚ για την σύνταξη µίας νέας η οποία στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που αναφέραµε θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες οικονοµικές συνθήκες.

Συµπληρωµατικά σας επισυνάπτουµε έγγραφο στο οποίο αναφέρουµε λεπτοµερώς και τις παρατηρήσεις µας στα επιµέρους άρθρα της εν λόγω ΚΥΑ.

05 August 2015
Banner
Banner