Απόφαση για την εφαρμογή του “κτηνίατρου εκτροφής”

07 January 2015

Απόφαση για την εφαρμογή του “κτηνίατρου εκτροφής”

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 17/12/2014 (αρ. 816/156798) καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ο οποίος έχει ήδη θεσμοθετηθεί με τον Ν.4235/2014.
Ήδη η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου έχει αναρτήσει πρόσκληση ενδιαφέροντος, με την οποία καλεί ιδιώτες κτηνίατρους να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, προκειμένου να δημιουργηθεί μητρώο "κτηνιάτρων εκτροφής". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 23/1/2015.
Ανάμεσα στους στόχους που θέτει το ΥΠΑΑΤ με το θεσμό αυτό είναι η εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών, η τήρηση των υποχρεώσεων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ως προς την υγειονομική κατάστασή τους, την προστασία της υγείας και της ευζωίας των ζώων, τη σήμανση και καταγραφή των ζώων, την ενημέρωση της βάσης κτηνιατρικών δεδομένων, την τήρηση και υπογραφή των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής και τη διάθεση ασφαλών προϊόντων. Στην ουσία ο κτηνίατρος εκτροφής γίνεται ο απαραίτητος σύμβουλος κάθε κτηνοτρόφου, αλλά και ο άμεσα υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις που χρειάζεται να τηρεί κάθε εκμετάλλευση έναντι των αρχών. Οι κτηνίατροι αυτοί είτε υπογράφουν σύμβαση έργου με τις περιφερειακές διευθύνσεις Κτηνιατρικής, είτε ιδιωτικό συμφωνητικό με τους υπεύθυνους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για να συνδράμουν το έργο τους.
Σύμφωνα με την απόφαση ανάμεσα στις υποχρεώσεις του κτηνιάτρου εκτροφής στην πρώτη περίπτωση είναι: να εφαρμόζει το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών, να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες όσον αφορά το επίπεδο συμμόρφωσης των εκμεταλλεύσεων με τι οποίες συνεργάζεται, να αποδέχεται τον έλεγχο των επισήμων κτηνιατρικών αρχών στο έργο που του έχει ανατεθεί, να διενεργεί επιζωοτιολογικές διερευνήσεις και όπου χρειασθεί δειγματοληψίες σε συνεννόηση και συνεργασία με την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, να χορηγεί βεβαίωση προς την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, που να περιλαμβάνει υγειονομικές πληροφορίες των προς μετακίνηση ζώων της εκμετάλλευσης, να μεριμνά για την έκδοση κτηνιατρικής βεβαίωσης, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία και η αιτιολογία θανάτου του ζώου/των ζώων της εκμετάλλευσης.
Στην περίπτωση που έχει υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον κάτοχο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, ο κτηνίατρος εκτροφής πρέπει να τον συνδράμει για την ορθή τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο επίσημο σύστημα σήμανσης και καταγραφής του ζωϊκού κεφαλαίου και την άμεση ενημέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων, για πληροφορίες σχετικές με την τροφική αλυσίδα, για την ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης νοσημάτων, τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης της εκμετάλλευσης, την τήρηση των κανόνων ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής στην εκμετάλλευση, κ.λπ. Επίσης να μεριμνά για την ορθολογική χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα της εκμετάλλευσης, να εκδίδει κτηνιατρική συνταγή για όλα τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα και να υπογράφει το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής της εκμετάλλευσης, να διενεργεί τους ελέγχους για τη διαπίστωση της ικανότητας των ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να υπογράφει το ημερολόγιο ταξιδίου, ενημερώνοντας την αρμόδια
κτηνιατρική αρχή.

Το κείμενο της Υ.Α. 816/156798 μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή pdf εδώ

07 January 2015
Banner
Banner