Τράπεζα Θεμάτων και για τους υποψήφιους κρεοπώλες στο άμεσο μέλλον

26 May 2020

Τράπεζα Θεμάτων και για τους υποψήφιους κρεοπώλες στο άμεσο μέλλον

Ζητήματα που αφορούν τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση.

Οι ρυθμίσεις εντάσσονται στο νομοσχέδιο που ύστερα από τις αλλαγές που επήλθαν κατά την περίοδο της διαβούλευσης, συζητείται αυτές τις ημέρες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και το meatnews.gr είχε ήδη αναφερθεί στο θέμα από τις αρχές Απριλίου.

Με το νομοσχέδιο τροποποιούνται ισχύουσες διατάξεις με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας αναγνώρισης των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυμάτων της χώρας που είναι αντίστοιχες/α με τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ.

Επιπλέον, με ξεχωριστό άρθρο το οποίο καθορίζει τον τρόπο εξέτασης των υποψήφιων κρεοπωλών, προαναγγέλλεται ότι στο μέλλον η εξέταση θα γίνεται με θέματα αντλούμενα από… Τράπεζα Θεμάτων. Μια συζήτηση που «πήγε κι ήρθε» για πολλά χρόνια σχετικά με τις εξετάσεις των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τώρα μελετάται για τους υποψήφιους κρεοπώλες.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο (Άρθρο 15) αναφέρεται ότι:

«Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των θεωρητικών μαθημάτων, των πρακτικών εκπαιδεύσεων, των εκπαιδευτικών επισκέψεων και της πρακτικής εξάσκησης, χορηγείται από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος βεβαίωση κρεοπώλη στους εκπαιδευομένους, ύστερα από σχετική επιτυχή εξέτασή τους. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος πάνω στην ύλη που διδάχθηκε και διενεργείται από το διδακτικό προσωπικό κάθε σχολής, έως ότου δημιουργηθεί και λειτουργήσει σύστημα εξέτασης με την καθιέρωση κοινής τράπεζας θεμάτων, από την οποία θα επιλέγονται τα θέματα για τις εξετάσεις όλων των σχολών.

Τα θέματα της τράπεζας καθορίζονται μετά από προτάσεις των σχολών επαγγελμάτων κρέατος, με βάση την διδακτική και εξεταστική τους εμπειρία, με μέριμνα και εποπτεία της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα θέματα καταχωρίζονται σε ειδική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο με δυνατότητα επικαιροποίησής τους. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία της τράπεζας θεμάτων, τη χρήση της, καθώς και τη γενικότερη οργάνωση και εποπτεία του συστήματος εξέτασης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Πώς αναγνωρίζονται οι ιδιωτικές σχολές

Κατά τα λοιπά, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή:

«1α. α) Η αναγνώριση των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυμάτων της χώρας που είναι αντίστοιχα με τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πιστοποιείται με κοινή απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ και επιτόπιο έλεγχο από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ίδιου Υπουργείου. Για την αναγνώριση, η ενδιαφερόμενη δημόσια ή ιδιωτική σχολή ή το ίδρυμα υποβάλλει προς τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ αίτηση αναγνώρισης του περιεχομένου των σπουδών της/του, η οποία φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής/αυτού και σφραγίδα και η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) πλήρη στοιχεία της σχολής ή του ιδρύματος (όπως επωνυμία, διακριτικό τίτλο, έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας και αριθμό ΓΕΜΗ),

αβ) αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 (π.δ. 126/2000, Α ́ 111),

αγ) αριθμό αδείας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),

αδ) βιογραφικά των εκπαιδευτών,

αε) αν η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, την επωνυμία και τον κωδικό αριθμό έγκρισης καθώς και αντίγραφο του μισθωτηρίου-συμφωνητικού.

Η αίτηση αναγνώρισης εξετάζεται ως προς την πληρότητά της και προγραμματίζεται επιτόπιος έλεγχος για την αξιολόγηση των χώρων εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτών, καθώς και για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των φακέλων των εκπαιδευομένων. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από δύο (2) κτηνιάτρους του Τμήματος Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ και αν τα αποτελέσματά του είναι θετικά, η αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ για τις ενέργειές της, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

β) Σπουδαστές σχολών ή ιδρυμάτων της περ. α ́, οι οποίοι, μετά τις 9.5.2013, βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης ή έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ, θεωρούνται ότι φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε αναγνωρισμένες σχολές, εφόσον η σχολή καταθέσει και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των προηγούμενων ετών και λάβει την αναγνώριση σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. α ́.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο αναφέρει ότι:

Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα χορηγείται από:

α) τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή

β) αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές και ιδρύματα της χώρας, ή

γ) αντίστοιχες σχολές και ιδρύματα άλλων κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της αλλοδαπής.

Σημειώνεται επιπροσθέτως ότι:

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αποκτήσουν «βεβαίωση κρεοπώλη» ή «βεβαίωση εκδοροσφαγέα» πρέπει να υποβάλλουν αίτηση απευθείας προς τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος οι οποίες, όταν συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων, θα προβούν στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων. Ειδικά για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του ΥΠΑΑΤ η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και μέσω του Τμήματος Κτηνιατρικής της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση «βεβαίωσης κρεοπώλη» πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην αίτησή τους.

26 May 2020
Banner