Σε διαβούλευση οι αλλαγές στην εκπαίδευση κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων

08 April 2020

Σε διαβούλευση οι αλλαγές στην εκπαίδευση κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων

Τα σχετικά με τις από καιρό αναμενόμενες τροποποιήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων, περιλαμβάνει το «ερανιστικό» νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην απλούστευση της διαδικασίας αναγνώρισης των σχολών και ιδρυμάτων της χώρας που είναι αντίστοιχες/α με τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ. Επιπλέον, τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 126/2000 που αφορούν την εκπαίδευση των εκδοροσφαγέων από τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ, ενώ θεσπίζεται μεταβατική διάταξη για τους παραδοσιακούς εκδοροσφαγείς, ώστε εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου, να αποκτήσουν τη βεβαίωση παραδοσιακού εκδοροσφαγέα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 126/2000, προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα αυτό.

Συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά, προβλέπεται (Άρθρο 14: Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος – Εκδοροσφαγείς):

1. Η αναγνώριση των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυμάτων της χώρας που είναι αντίστοιχες/α με τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πιστοποιείται με κοινή απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ και επιτόπιο έλεγχο από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ίδιου Υπουργείου. Για την αναγνώριση, η ενδιαφερόμενη δημόσια ή ιδιωτική σχολή ή το ίδρυμα υποβάλλει προς τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ αίτηση αναγνώρισης του περιεχομένου των σπουδών της/του, η οποία φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής/αυτού και σφραγίδα και η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) πλήρη στοιχεία της σχολής ή του ιδρύματος (όπως επωνυμία, διακριτικό τίτλο, έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας και αριθ. ΓΕΜΗ),
ββ) αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 (π.δ. 126/2000, Α΄ 111),
γγ) αριθμό αδείας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),
δδ) βιογραφικά των εκπαιδευτών,
εε) αν η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, την επωνυμία και τον κωδικό αριθμό έγκρισης καθώς και αντίγραφο του μισθωτηρίου-συμφωνητικού,

Η αίτηση αναγνώρισης εξετάζεται ως προς την πληρότητά της και προγραμματίζεται επιτόπιος έλεγχος για την αξιολόγηση των χώρων εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτών καθώς και για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των φακέλων των εκπαιδευομένων. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από δύο (2) κτηνιάτρους του Τμήματος Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ και, αν τα αποτελέσματά του είναι θετικά, η αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ για τις ενέργειές της, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

2. Σπουδαστές των ανωτέρω σχολών ή ιδρυμάτων οι οποίοι, μετά τις 9/5/2013, βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης ή έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ, θεωρούνται ότι φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε αναγνωρισμένες σχολές, εφόσον η σχολή καταθέσει και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των προηγούμενων ετών και λάβει την αναγνώριση σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

3. Ο ορισμός του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα όπως προβλέπεται από το π.δ. 126/2000 (Α΄111) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Παραδοσιακός εκδοροσφαγέας: το άτομο που ασχολείται σε ένα σφαγείο με τις εργασίες αναισθητοποίησης, σφαγής, εκδοράς, εκσπλαχνισμού και παρουσίασης των σφαγίων ή των ημιμορίων και τεταρτημορίων των αναφερομένων στην περ. α σφαγίων ζώων με εμπειρικό τρόπο.».

4. Επιπλέον, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ ορίζει ότι το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα χορηγείται από:
α) τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή
β) αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές και ιδρύματα της χώρας, ή
γ) αντίστοιχες σχολές και ιδρύματα άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της αλλοδαπής».

5. Σημειώνεται ακόμη ότι το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αποκτήσουν «βεβαίωση κρεοπώλη» ή «βεβαίωση εκδοροσφαγέα» πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ή απευθείας στις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, οι οποίες, όταν συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων, θα προβούν στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση «βεβαίωσης κρεοπώλη» πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην αίτησή τους.».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά παραδοσιακού εκδοροσφαγέα

6. Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, η περ. β΄ της παρ. 1 του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 8 του π.δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Απαιτούμενα δικαιολογητικά παραδοσιακού εκδοροσφαγέα:
Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ότι ο ενδιαφερόμενος ασκούσε το επάγγελμα το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2001 έως και τις 8.12.2015, αδιάλειπτα για τουλάχιστον ένα (1) έτος (όνομα σφαγείου, περιοχή και χρονολογία άσκησης επαγγέλματος) και με το νόμιμο όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.».

7. Τέλος, προβλέπεται ότι εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του υπό διαβούλευση νόμου, όσοι έχουν ασκήσει το επάγγελμα του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2001 έως και τις 8.12.2015 για τουλάχιστον ένα (1) έτος αδιάλειπτα, υποχρεούνται να αποκτήσουν τη βεβαίωση παραδοσιακού εκδοροσφαγέα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 126/2000, προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα αυτό.

08 April 2020
Banner
Banner