Σφίγγει ο κλοιός για τα χοιροστάσια

03 February 2014

Σφίγγει ο κλοιός για τα χοιροστάσια

Με επίσημο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την εφαρμογή των απαιτήσεων για ομαδικό σταβλισμό των χοιρομητέρων από τις χώρες που δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Πρόκειται για την οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου περί καλής μεταχείρισης των χοίρων, όπου απαιτείται οι χοιρομητέρες να σταβλίζονται σε ομαδικούς κλωβούς και όχι σε ατομικά διαμερίσματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Η εφαρμογή αυτής της οδηγίας ξεκινούσε υποχρεωτικά από 1ης Ιανουαρίου 2013.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν τον περασμένο Φεβρουάριο είχε αποσταλεί επίσημο αίτημα για συμμόρφωση σε εννέα κράτη – μέλη. Στις 23 Ιανουαρίου 2014 εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες για τέσσερα από αυτά, τα οποία δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει πλήρως τις απαιτήσεις. Πρόκειται για την Γαλλία, το Βέλγιο, την Κύπρο και την Ελλάδα, οι οποίες έχουν περιθώριο δυο μηνών να συμμορφωθούν, αλλιώς αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να παραπεμφθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άλλα δυο κράτη – μέλη, η Σλοβενία και η Φινλανδία, έλαβαν προειδοποιητικές επιστολές.
Να σημειώσουμε ότι στα αρχικά εννέα κράτη περιλαμβάνονταν και η Γερμανία, η οποία αποτελεί και τον μεγαλύτερο παραγωγό χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη. Η συμμόρφωσή της στις νέες απαιτήσεις είχε φυσικό επακόλουθο την αύξηση της πίεσης προς τις υπόλοιπες χώρες.
Όσο αφορά τη χώρα μας, δυσκολίες για τη συμμόρφωση αντιμετωπίζουν οι πιο σύγχρονες μονάδες, οι οποίες την τελευταία 15ετία εγκατέστησαν ατομικούς κλωβούς, με αποτέλεσμα σήμερα να απαιτείται τεράστιο κόστος για τη μετατροπή τους σε ομαδικούς.

03 February 2014
Banner