Νέα Aπόφαση για ελάχιστες απαιτήσεις έγκρισης μικρών σφαγείων σε ορεινές περιοχές

22 August 2022

Νέα Aπόφαση για ελάχιστες απαιτήσεις έγκρισης μικρών σφαγείων σε ορεινές περιοχές

Τις ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητας, τα οποία λειτουργούν σε ορεινές περιοχές, καθορίζει Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα. Συγκεκριμένα η ΥΑ αφορά σφαγεία σε Δήμους που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων και οι σφαγές τους είναι μέχρι 100 χοιροειδή ανά μήνα, με σχετική αύξηση έως 30% τα Χριστούγεννα, 1000 προβατοειδή ή αιγοειδή ανά μήνα, με σχετική αύξηση έως 90% το Πάσχα και 80 βοοειδή το μήνα.

Τα σφαγεία αυτά μπορούν να πάρουν έγκριση:

α) Χωρίς υποχρεωτικό στεγασμένο χώρο σταβλισμού, εφόσον οι αποστάσεις μεταξύ των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των ζώων και του σφαγείου μικρής δυναμικότητας δεν υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια του συγκεκριμένου Δήμου ή τα πενήντα (50) χιλιόμετρα και τα ζώα σφάζονται αμέσως μετά την άφιξή τους στο σφαγείο χωρίς περαιτέρω αναμονή.

β) Ο προ σφαγής έλεγχος, οι έλεγχοι ταυτοποίησης και οι έλεγχοι αναφορικά με την προστασία των ζώων λαμβάνουν χώρα στο σφαγείο αμέσως μετά την εκφόρτωσή τους, εφόσον δεν υπάρχουν στεγασμένοι χώροι σταβλισμού.

γ) Διαθέτουν, τουλάχιστον, είτε δύο ξεχωριστές αίθουσες, είτε μια μεγάλη αίθουσα, σαφώς διαχωρισμένη σε δύο ζώνες, «την καθαρή» και την «ακάθαρτη» ζώνη, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες για κάθε ζώνη εργασίες. Εφόσον υπάρχει μία μόνο αίθουσα, επιτρέπεται σε αυτή να πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, με την προϋπόθεση ότι αυτές εκτελούνται διαδοχικά και με χρονικό διαχωρισμό ικανό για τη διενέργεια της απαιτούμενης καθαριότητας και απολύμανσης του χώρου.

δ) Η διαχείριση προϊόντων, όπως κεφάλια, έντερα, στόμαχοι και πόδια, πρέπει να πραγματοποιείται είτε σε ξεχωριστή αίθουσα είτε, εφόσον δεν υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα, στην ίδια αίθουσα στην οποία διενεργούνται οι λοιπές εργασίες, με την προϋπόθεση ότι υφίσταται χρονικός διαχωρισμός μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η απαιτούμενη καθαριότητα και απολύμανση του χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως ζωικά υποπροϊόντα και υπάγονται στην περ. στ’.

ε) Διαθέτουν:

αα) τον απαραίτητο εξοπλισμό, ανάλογα κατάλληλο για κάθε ζωικό είδος, για την αναισθητοποίηση των προς σφαγή ζώων,

ββ) τουλάχιστον, μία ποδοκίνητη ή με φωτοκύτταρο ή ανάλογη εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών με ζεστό και κρύο νερό, δύο αποστειρωτήρες εργαλείων κοπής που επιτυγχάνουν ελάχιστη θερμοκρασία 82o C ή εναλλακτικό σύστημα με ισοδύναμο αποτέλεσμα, τόσο στην αίθουσα καθαρής περιοχής όσο και στην αίθουσα ακάθαρτης περιοχής καθώς και ικανό αριθμό μαχαιριών κοπής,

γγ) έναν ψυκτικό θάλαμο για τα τελικά προϊόντα. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τα τελικά προϊόντα απομακρύνονται αμέσως μετά την υγειονομική επισήμανσή τους, με φορτηγά ψυγεία τα οποία εξασφαλίζουν θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 3ο C για τα εντόσθια και των 7ο C για τα σφάγια. Η ιχνηλασιμότητα εξασφαλίζεται για όλα τα προϊόντα,

δδ) έναν ψυκτικό θάλαμο που κλειδώνει, για τη δέσμευση των υπόπτων σφάγιων, μέχρι την έκδοση ευνοϊκών εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και την τριχινίαση,

εε) τουλάχιστον μία τουαλέτα για το προσωπικό με προθάλαμο και νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών, καθώς και μία αίθουσα (αποδυτήρια), στην οποία υπάρχουν ατομικά ερμάρια, διαφορετικού χρώματος για τη φύλαξη του ρουχισμού εργασίας και διαφορετικού χρώματος για τη φύλαξη του ρουχισμού εξόδου,

στστ) αίθουσα ή γραφείο που κλειδώνει, το οποίο διαθέτει τηλέφωνο και σύνδεση στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο, που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και τον έλεγχο του κρέατος. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν τα κτηνιατρικά αρχεία και οι σφραγίδες επισήμανσης φυλάσσονται αποκλειστικά στην έδρα της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας,

ζζ) στεγανό φρεάτιο συλλογής των υγρών λυμάτων.

στ) Τα ζωικά υποπροϊόντα, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συλλέγονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1069/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 (L 300) και την υπ’ αρ. 612/118658/8.5.2020 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1983). Απαιτείται η ύπαρξη ειδικών δοχείων για τη συλλογή των υποπροϊόντων και των τριών κατηγοριών υλικών των άρθρων 8, 9 και 10 του ίδιου ως άνω κανονισμού. Η χρήση ενός μόνο δοχείου επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι όλα τα συλλεγόμενα υποπροϊόντα κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλότερου κινδύνου.

ζ) Ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς λαμβάνει χώρα εντός των εγκαταστάσεων του σφαγείου, σε ειδικά για τον σκοπό αυτό διαμορφωμένο χώρο.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα εκτός των εγκαταστάσεων του σφαγείου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας κατά την μετακίνηση και ότι η μονάδα καθαρισμού και απολύμανσης εκδίδει πιστοποιητικό απολύμανσης και καθαρισμού.

η) Οι υπεύθυνοι των σφαγείων μικρής δυναμικότητας εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 (L 139). Κατά την εφαρμογή των αρχών του HACCP απαιτείται η διεξαγωγή μικροβιολογικών αναλύσεων με συχνότητα προσαρμοσμένη στη δυναμικότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1545/70158/28.5.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και η τήρηση αρχείων που τεκμηριώνουν την εφαρμογή των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, προσαρμοσμένη στο μέγεθος του σφαγείου και στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες (Β’ 1444).

Δεν επιτρέπεται η ίδρυση και η λειτουργία περισσότερων από δύο (2) σφαγείων μικρής δυναμικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) και περισσότερων από ένα (1) ανά δήμο.

Η ΥΑ υπογράφεται από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σ. Κεδίκογλου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 11/8.

Το ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης

22 August 2022
Banner