Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευζωία των ζώων

16 May 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευζωία των ζώων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, πρόσφατα, μελέτη στην οποία εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 2014-20 συνέβαλε στη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων και στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών.

Αναλυτικά, στις περισσότερες από τις περιφέρειες/κράτη-μέλη που στα οποία έγινε η μελέτη, η καλή μεταχείριση των ζώων και η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών αντιμετωπίστηκαν κυρίως μέσω μέτρων και προγραμμάτων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Αποδείχθηκαν, μάλιστα, πιο αποτελεσματικές όταν συνδύαζαν καλύτερες συνθήκες στέγασης, σίτισης και διαχείρισης της υγείας. Στα περισσότερα κράτη- μέλη και περιφέρειες που διεξήχθησαν οι μελέτες, η συμμόρφωση στις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. για την καλή μεταχείριση των ζώων και στη νομοθεσία για τα τρόφιμα ήταν αποτελεσματική σε βαθμό που επηρέασε θετικά τις πρακτικές των παραγωγών. Συνολικά, η ΚΓΠ φαίνεται να συνέβαλε στη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων σε τοπικό επίπεδο, σε συγκεκριμένους τομείς ή/και σε κράτη-μέλη και περιφέρειες, ανάλογα με τις επιλογές που εφαρμόστηκαν. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι πραγματικές αλλαγές στις πρακτικές που καθοδηγούνται μέσα από τα προγράμματα της ΚΓΠ, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δείκτες που να τεκμηριώνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή ορισμένων μέτρων ή στις αντίστοιχες επιπτώσεις τους.

Επόμενα σχέδια για την ΚΓΠ

Αυτό οδηγεί σε ορισμένες  σκέψεις και προοπτικές για την επόμενη ΚΓΠ. Η κύρια σύσταση είναι τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ευρέως τα ήδη δοκιμασμένα μέτρα που στοχεύουν στην καλή μεταχείριση των ζώων. Θα πρέπει να αναπτυχθεί κοινή μεθοδολογία της Ε.Ε. για την τεκμηρίωση των βέλτιστων πρακτικών, με βιώσιμους στόχους. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν την παροχή ολοκληρωμένης, συνολικά, εικόνας του αριθμού των ζώων στα οποία έχουν γίνει παρεμβάσεις που αφορούν την ευζωία τους καθώς και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε εθνικό επίπεδο, τις συνθήκες στέγασης αλλά και τη μεθοδολογία για την εξεύρεση δεικτών, ώστε η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων που προτείνονται στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ να είναι αξιόπιστη.

Πηγή: pig333.com

16 May 2022
Banner