Να μην βρεθεί η Ελλάδα σε μειονεκτική θέση απέναντι σε άλλες μεσογειακές χώρες στην αλιεία

12 December 2023

Να μην βρεθεί η Ελλάδα σε μειονεκτική θέση απέναντι σε άλλες μεσογειακές χώρες στην αλιεία

Καθώς πλησιάζει το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι υπουργοί των κρατών-μελών της Ε.Ε. έκαναν απολογισμό των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ τα οποία αποτελούν το κύριο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ μεταξύ 2023 και 2027 και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή.

Τα σχέδια υποστηρίζουν τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές με συνολική δημόσια δαπάνη 307 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικών Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) (συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συγχρηματοδότησης).

Επιπλέον, τα στρατηγικά σχέδια συμβάλλουν στις δεσμεύσεις της Ε.Ε. για το περιβάλλον και το κλίμα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του αγροκτήματος και των στρατηγικών για τη βιοποικιλότητα.

Οι υπουργοί, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν 10-11 Δεκεμβρίου 2023 αντάλλαξαν απόψεις για τα στρατηγικά σχέδια και συζήτησαν τις προκλήσεις σχετικά με την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, τόνισαν την ανάγκη για σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους αγρότες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απλούστευσης και της διευκόλυνσης της διαδικασίας τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων.

Από την πλευρά του ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξςη ακι Τροφίμων κατέθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας την παρέμβασή του για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να βρεθεί σε μειονεκτική θέση απέναντι σε άλλες μεσογειακές χώρες, σε σχέση με το ζήτημα αυτό.

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις και τους κανόνες που επισήμανε ο ΥπΑΑΤ για την ανάπτυξη των νέων γονιδιωματικών τεχνικών είναι:

1. Η εξαίρεση των νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

2. Από τη στιγμή που η Προεδρία προτείνει ότι κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα νόμιμα μέσα για να εξασφαλίσει και να εφαρμόσει προσαρμοσμένους και ειδικούς κανόνες συνύπαρξης για τις βιολογικές καλλιέργειες, αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το δικαίωμα απαγόρευσης της καλλιέργειας των νέων αυτών φυτών σε περιοχές όπου η συνύπαρξη είναι πρακτικά ή οικονομικά μη εφικτή ή ανεπιθύμητη.

3. Για την Ελλάδα η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των τεχνικών αυτών, παραμένει «κόκκινη γραμμή» και το φυτικό υλικό από αυτές τις νέες τεχνικές θα πρέπει να εξαιρείται από τις ρυθμίσεις της σχετικής Οδηγίας.

4. Τα φυτά νέων γονιδιωματικών τεχνικών, κατηγορίας 1, σύμφωνα με το πνεύμα και την προσέγγιση του παρόντος κανονισμού θεωρούνται συμβατικά φυτά και συνεπώς θα πρέπει να υπόκεινται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των φυτικών ποικιλιών, ενθαρρύνοντας έτσι την αποδοχή της καινοτομίας και υποστηρίζοντας την ευρεία χρήση των νέων ποικιλιών.

Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για την παραγωγή και εμπορία φυτικού και δασικού αναπαραγωγικού υλικού, ο ΥπΑΑΤ είπε ότι η Ελλάδα συμφωνεί με την πρόταση της Ε.Ε. σχετικά με τον διαχωρισμό μεταξύ φυτικού και δασονομικού αναπαραγωγικού υλικού.

Ο κ. Αυγενάκης τόνισε πως η παραγωγή και η εμπορία κτηνοτροφικών φυτών δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως «ετερογενές υλικό».

Να σημειώσουμε πως χθες ο υπουργός υπερψήφισε την πρόταση του βασικού κανονισμού για τις αλιευτικές δυνατότητες και τις ποσοστώσεις που έγινε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, καθιστώντας σαφές ότι η πρόταση δεν διασφαλίζει την προστασία του αποθέματος και τη βιωσιμότητα του χελιού.

12 December 2023
Banner
Banner