Δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης 1.277 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον ΣΕΚ

05 July 2022

Δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης 1.277 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον ΣΕΚ

O Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) ως δικαιούχος της ενταγμένης Πράξης «Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, καλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης) και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως 21 Αυγούστου για τη συμμετοχή τους σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης με τις παρακάτω θεματικές:

1. Τεχνικές Δεξιότητες Ζωϊκής Παραγωγής & Διαχείρισης Προϊόντων Κρέατος (80 ώρες).

2. Τεχνικές Δεξιότητες Ζωϊκής Παραγωγής & Διαχείρισης Γαλακτοκομικών Προϊόντων (80 ώρες).

3. Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας & Πωλήσεων (80 ώρες.)

Αντικείμενο της Πράξης είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1.277 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους γνώσεων και ικανοτήτων.

Η υλοποίησή της αποσκοπεί στην απόκτηση, πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Για την υλοποίηση των ενεργειών της Πράξης o Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, συνεργάζεται με την ένωση εταιρειών (Πιστοποιημένους Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης) υπό την ονομασία «Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε. - Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Α.Ε.- Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή», η οποία έχει εξασφαλίσει και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι, από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 με την επωνυμία «UCERT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Αντικείμενο της Πράξης είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1.277 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους γνώσεων και ικανοτήτων.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε από τις παρακάτω εκπαιδευτικές μεθόδους:

Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη

Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στη διεύθυνση https://01.e-sek.gr/

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Ωφελουμένων, πατήστε εδώ

05 July 2022
Banner
Banner