Σχέδιο απόφασης για την υποχρεωτική κατάρτιση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις τροφίμων

14 June 2022

Σχέδιο απόφασης για την υποχρεωτική κατάρτιση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις τροφίμων

Σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο Θέσπιση ενιαίου πλαισίου υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, καθορισμός όρων και προϋποθέσεων εκπόνησης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης προωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ.

Το σχέδιο της απόφασης αφορά το προσωπικό επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν και διαθέτουν τρόφιμα και υλικά σε επαφή με τρόφιμα καθώς και στο προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας εντός των εγκαταστάσεων που λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω διαδικασίες. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να απασχολούν προσωπικό το οποίο έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του ΕΦΕΤ.

Τα προγράμματα αυτά διακρίνονται σε Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2:

  • Το πρόγραμμα Επιπέδου 1 αφορά στην υποχρεωτική κατάρτιση χειριστών τροφίμων σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, διενεργείται από φορείς υλοποίησης και έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες
  • Το πρόγραμμα Επιπέδου 2 αφορά στην κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίες υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. Το εν λόγω πρόγραμμα, απευθύνεται σε προϊσταμένους Τμημάτων ή Διευθύνσεων, του τομέα των τροφίμων, υλοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΦΕΤ από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και έχει διάρκεια τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες. 

Από την υποχρεωτική κατάρτιση εξαιρείται το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρους και επίσημα αναγνωρισμένους από κρατικό φορέα τίτλους σπουδών, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών της Ελλάδας και αναγνωρισμένους ισότιμους τίτλους του εξωτερικού, από τους οποίους προκύπτει ότι ο εργαζόμενος έχει λάβει επαρκή κατάρτιση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα.

Οι επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Κανονισμού 852/2004, αλλά ακολουθούν διαδικασίες που βασίζονται στις αρχές του HACCP, οφείλουν να καταρτίζουν το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα Υπουργική Απόφαση.

Θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα οι απόφοιτοι των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος δεν υποχρεούνται σε άλλη κατάρτιση από τον ΕΦΕΤ.

To πλήρες σχέδιο της υπουργικής απόφασης βρίσκεται εδώ

14 June 2022
Banner