Διαγωνισμός της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθήνας για προμήθεια σφάγιων

18 April 2024

Διαγωνισμός της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθήνας για προμήθεια σφάγιων

Την διενέργεια διαγωνισμού με απευθείας διαπραγματεύσεις ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών κοπής - τυποποίησης κρέατος σφάγιων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιοποίησε η Σχολή.

Αφορά την, με απευθείας διαπραγμάτευση, ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κοπής - τυποποίησης κρέατος σφάγιων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσφορές γίνονται δεκτές από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών του ΥΠΑΑΤ (Παιωνίου 25), μέχρι την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024,
και ώρα 10:00 π.μ. Πληροφορίες και αντίγραφο τεχνικών προδιαγραφών δίνονται από τη Σχολή (τηλ. 2108222518 - 2108251875).

18 April 2024
Banner