Υπάλληλοι ΕΦΕΤ: Σε ευθεία αντίθεση με 3 τουλάχιστον νόμους η νέα Υγειονομική Διάταξη

04 July 2017

Υπάλληλοι ΕΦΕΤ: Σε ευθεία αντίθεση με 3 τουλάχιστον νόμους η νέα Υγειονομική Διάταξη

Για την αντίθεση των ελεγκτικών υπηρεσιών απέναντι στη νέα Υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας έχετε ήδη ενημερωθεί προ ημερών από το meatnews.gr. Σήμερα έρχεται να προσθέσει την αντίδρασή του και ο Σύλλογος Μόνιμων Υπαλλήλων του ΕΦΕΤ, με ανακοίνωση που εξέδωσε. Στην ανακοίνωσή τους οι υπάλληλοι του ΕΦΕΤ κάνουν λόγο για «αυτοσχεδιασμούς των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων που παρασύρονται από υπηρεσιακούς παράγοντες με μεγαλεπήβολα σχέδια και Ναπολεόντειες λογικές». Καταθέτουν δε την άποψη ότι η Υγειονομική Διάταξη θεσπίζει ένα παράλληλο σύστημα ελέγχων και ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τουλάχιστον τρεις νόμους του κράτους.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΕΦΕΤ έχει ως εξής:

«Ζητείται ελπίς

Αυτό το βαθιά ανθρώπινο, αποφασιστικό και αδιαπραγμάτευτο αίτημα που τόσο εύστοχα πραγματεύεται ο Αντώνης Σαμαράκης στο ομώνυμο βιβλίο του, είναι απόλυτα επίκαιρο εν μέσω μιας κρίσης που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική και πολιτική και δυστυχώς θα καταλήξει και διατροφική, εφόσον ο ελλιπής συντονισμός του κυβερνητικού έργου στο χώρο των τροφίμων, συντηρεί και πολλές φορές ενισχύει τους αυτοσχεδιασμούς των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων που παρασύρονται από υπηρεσιακούς παράγοντες με μεγαλεπήβολα σχέδια και Ναπολεόντειες λογικές.

Πρόσφατο παράδειγμα η ΥΑ Αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ Β’ 2161): «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» του Υπουργού Υγείας.

Μια ΥΑ η οποία καταφέρνει μέσα από τις 26 σελίδες της, να έρθει σε ευθεία αντίθεση με τουλάχιστον 3 νόμους.

Συγκεκριμένα οι εν λόγω νόμοι είναι:

1. Ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α’ 228), άρθρο 43, παρ. 11: οι παράγραφοι 2 (έκδοση υγειονομικών διατάξεων), 9 (πρόστιμα) και 10, δεν εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων ο οποίος διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Ιδρυτικός νόμος ΕΦΕΤ Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199), άρθρο 6, παρ. 5 και 7, Μεταβατικές-Καταργούμενες διατάξεις: όπου από υπεδάφια του οργανισμού του Υπουργείου Υγείας απαλείφονται οι λέξεις «βιομηχανιών, βιοτεχνιών, και καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών».
3. Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32), Μέρος Α: Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων αυτών, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, Άρθρο 2 (Αρμόδιες αρχές), παρ. 1 «Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 36 είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια των αρμόδιων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του και του εποπτευόμενου από αυτό Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως αρμόδια κεντρική αρχή για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 (ΕΕ L 191)» και Άρθρο 3 «Ενέργειες αρμόδιων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης».

Η ακύρωση της συγκεκριμένης ΥΑ είναι εκ των ουκ άνευ. Χρειάζεται μεν πολιτική τόλμη για να αναγνωρισθεί το Λάθος, αλλά είναι προτιμότερη από τη σύγχυση και την εθνική γελοιοποίηση που θα προκαλέσει απέναντι στους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά και στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, η θέσπιση ενός παράλληλου, με το ισχύον πλαίσιο επισήμου ελέγχου τροφίμων, συστήματος ελέγχων».

04 July 2017
Banner