Τσουχτερά αντικαπνιστικά πρόστιμα

28 November 2019

Τσουχτερά αντικαπνιστικά πρόστιμα

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι επαγγελματίες που διατηρούν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς κριτήριο για το ύψος του προστίμου θα αποτελεί εκτός των άλλων και η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/2019 – ΦΕΚ 4177/Β/15-11-2019, «Για το ύψος του προστίμου κριτήρια αποτελούν: […]Η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος. Οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κάθε αρμόδιος θα πρέπει να φροντίζει για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης του και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να επαναλαμβάνει τη σήμανση για κάθε δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα του χώρου, καθώς και για τη λήψη μέτρων αποτροπής των παραβάσεων, όπως ενδεικτικά η μη απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.»

Σημειώνεται επιπλέον ότι στις περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας περί καπνίσματος, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η παράβαση βεβαιώνεται σε «Βιβλίο Αναφοράς του ν. 3868/2010 και 4633/2019», το οποίο οφείλει να προμηθευτεί και να τηρεί ο υπόχρεος. Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή.

Σύμφωνα μάλιστα με σχετική ενημέρωση από την Ένωση Κρεοπωλών Αθηνών – Αττικής, «η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή (Αυτ. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου), χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, στην πρώτη και την τελευταία σελίδα αυτού, οπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η Ταχυδρομική Διεύθυνση και ο Αριθμός Άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά την θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς είναι:

Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος

Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου

και μια μηδενική ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης του».

Πρόστιμα

Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα για τις παραβάσεις σε κλειστούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος κάτω των 100τ.μ. ξεκινούν για τον υπεύθυνο της επιχείρησης από τα 500 ευρώ για την πρώτη φορά που θα υπάρξει παράβαση και κλιμακώνονται μέχρι τις 4.000 ευρώ (και 10ήμερη αναστολή λειτουργίας) για την τέταρτη φορά στην περίπτωση υποτροπής. Η πέμπτη φορά που θα σημειωθεί η παράβαση κοστίζει πολύ ακριβά: πρόστιμο 8.000 ευρώ και οριστική ανάκληση άδειας.

Υψηλότερα είναι τα πρόστιμα για τις περιπτώσεις κλειστών χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος άνω των 100τ.μ. έως 300τ.μ. (από 2.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ και οριστική ανάκληση άδειας για τις περιπτώσεις υποτροπής). Από τις 6.000 ευρώ ξεκινούν τα πρόστιμα για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος άνω των 300τ.μ.

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες της ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/2019 - ΦΕΚ 4177/Β/15-11-2019 «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Τέλος σημειώνεται ότι Όργανα Ελέγχου για την εφαρμογή του νέου πλαισίου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών στην περιοχή ευθύνης του. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) συνεργάζεται με τις ανωτέρω Αρμόδιες Αρχές και μπορεί να διενεργεί και η ίδια ελέγχους, ενώ τα όργανα ελέγχου κατόπιν αιτήματός τους συνεπικουρούνται και από άλλες αρχές, π.χ. ΕΟΤ, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

28 November 2019
Banner