Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα εισηγείται ο υπουργός Δικαιοσύνης

18 October 2016

Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα εισηγείται ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό τον τίτλο: «Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα». Πρόκειται για νομοθέτημα 13 άρθρων, με τα οποία τροποποιούνται διατάξεις του ισχύοντος Πτωχευτικού Κώδικα και όπως ανακοινώνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Νικ. Παρασκευόπουλος, «Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις».

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο προβλέπει και ένα είδος αναδρομικής ισχύος αφού υπάρχουν διατάξεις οι οποίες «εφαρμόζονται και επί εκκρεμών διαδικασιών». Μία τέτοια είναι για παράδειγμα η διάταξη που ορίζει ότι «Η επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τροποποιείται άπαξ με μεταγενέστερη συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων σ’ αυτήν μερών, η οποία κατατίθεται προς επικύρωση ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, με επιμέλεια του οφειλέτη ή οποιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων πιστωτών. Το δικαστήριο επικυρώνει την τροποποιητική συμφωνία, εφόσον συντρέχουν περιοριστικά και σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η τροποποίηση αφορά το χρόνο και τον τρόπο αποπληρωμής των απαιτήσεων ή το είδος των εκατέρωθεν παροχών.
β) Οι μεταβολές που επέρχονται στην αρχική συμφωνία δεν επηρεάζουν τους όρους αποπληρωμής των μη συμβαλλόμενων πιστωτών και δεν επιβαρύνουν τη θέση τους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με την επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης.
γ) Η τροποποιητική συμφωνία δεν θίγει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, συμβαλλόμενων και μη.
Στη σχετική δίκη δύναται να ασκηθεί μόνο κύρια παρέμβαση, χωρίς προδικασία, από οποιονδήποτε έχοντα έννομο συμφέρον, ο οποίος επικαλείται τη μη τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων και αποδεικνύει βλάβη στα συμφέροντά του, προερχόμενη από τη μη τήρησή τους. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου που απορρίπτει την αίτηση τροποποίησης επιτρέπεται μόνον έφεση κατά τις κοινές διατάξεις, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος, συμπεριλαμβανομένης της τριτανακοπής».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00. Μέχρι τότε, όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εδώ γνώμες, σχόλια και προτάσεις.

18 October 2016
Banner