Τι απαντούν οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας σε όσους αντιδρούν για την Υγειονομική Διάταξη

05 July 2017

Τι απαντούν οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας σε όσους αντιδρούν για την Υγειονομική Διάταξη

Μια τοποθέτηση με αφορμή τη χθεσινή ανάρτηση του meatnews.gr (Υπάλληλοι ΕΦΕΤ: Σε ευθεία αντίθεση με 3 τουλάχιστον νόμους η νέα Υγειονομική Διάταξη) επιχειρεί ο Αντώνης Παπαδάκης, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Με την σημερινή ανάρτησή του στο μπλογκ epoptes.wordpress.com ο κ. Παπαδάκης δίνει απαντήσεις στις αιτιάσεις και στη διαμαρτυρία των υπαλλήλων του ΕΦΕΤ επί της νέας Υγειονομικής Διάταξης.

Έχοντας τη γνώμη ότι έτσι συμβάλλουμε στον διάλογο, αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανάρτηση του κ. Παπαδάκη.

 

Μεγάλη αναταραχή και αντίδραση ΑΝΕΥ λόγου και ουσίας για την νέα Υγειονομική Διάταξη

Διαβάζοντας  το χθεσινό άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού meatnews δεν μπορώ παρά να μην το σχολιάσω. Eρχεται μάλιστα  σε συνέχεια αντιδράσεων και άλλων  φορέων που έχουν σχέση με τα τρόφιμα. Αντιδρούν διαχρονικά με τις υγειονομικές διατάξεις όταν όμως είναι αυτές που απλούστευσαν διαδικασίες και επέτρεψαν πχ  την ίδρυση ζεστής κουζίνας σε κρεοπωλεία, την πώληση και άλλων ειδών σε αυτά και πολλά άλλα.

Αντώνης Παπαδάκης

Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c.

Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 

Απάντηση

Οι Συνάδελφοι του Συλλόγου Μόνιμων Υπαλλήλων του ΕΦΕΤ αντιδρούν και προβάλουν επιχειρήματα που μόνο τους εκθέτουν και τορπιλίζουν την άριστη συνεργασία που έχουν μέχρι και σήμερα οι Υγειονομικές Υπηρεσίες με τις κατά τόπους Δ/νσεις του φορέα.  Άλλωστε πλήθος περιπτώσεων καταγγελιών πολιτών που αφορούν αμιγώς θέματα τροφίμων πχ ξένα σώματα σε τρόφιμα, μη σωστές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, προωθούνται καθημερινά προς διεκπεραίωση στα Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου. Αν δεν έχουν οι συνάδελφοι αρμοδιότητα και γνώση του αντικειμένου γιατί αποστέλλονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ;

Οι  αντιδράσεις φορέων και Υπηρεσιών επιβεβαιώνουν τους φόβους μας  ότι η στοχευόμενη κατάργηση υγειονομικών διατάξεων και νόμων αποσκοπεί αποκλειστικά και στην κατάργηση του θεσμικού ρόλου των υγειονομικών Υπαλλήλων και Υπηρεσιών. Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα είναι η κατάργηση από το Ν. 4235/2014, του άρθρου 17 περί επιβολής κυρώσεων (και χωρίς καμία διαβούλευση) της προηγούμενης διάταξης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες να χειριστούν παραβάσεις ηχορύπανσης, χωρικών επεκτάσεων καταστημάτων, υπερβάσεων δυναμικότητας και γενικά περιπτώσεων ουσιώδους τροποποίησης όρων λειτουργίας επιχειρήσεων που δεν είχαν καμία σχέση με τρόφιμα. Αγαπητοί συνάδελφοι Δημόσια Υγεία δεν είναι μόνο το τρόφιμο αλλά και η Περιβαλλοντική Υγιεινή και πρωτίστως ο παράγοντας Άνθρωπος.

Αναφορικά τώρα με τις  αιτιάσεις που όπως αναφέρουν η νέα υγειονομική διάταξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με 3 τουλάχιστον νόμους θα αναφέρω τα εξής:

  1. Ο Ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α’ 228), άρθρο 43, παρ. 11: οι παράγραφοι 2 (έκδοση υγειονομικών διατάξεων), 9 (πρόστιμα) και 10, δεν εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων ο οποίος διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Απάντηση: Φυσικά Συνάδελφοι και ο 4025/2011 δεν αφορά τρόφιμα αλλά όλες τις άλλες υποθέσεις υπηρεσιών και επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν σχέση με τρόφιμα και ποτά.

Διαβάστε όμως πιο προσεκτικά και μην προτρέχετε:

ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) ΑΡΘΡΟ 16

ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Παραβάσεις που αφορούν τα τρόφιμα εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου 4235/2014(ΦΕΚ32/τΑ/2014).

  1. Ο Ιδρυτικός νόμος ΕΦΕΤ Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199), άρθρο 6, παρ. 5 και 7, Μεταβατικές-Καταργούμενες διατάξεις: όπου από υπεδάφια του οργανισμού του Υπουργείου Υγείας απαλείφονται οι λέξεις «βιομηχανιών, βιοτεχνιών, και καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών».

Απάντηση: Ο ιδρυτικός Νόμος εκδόθηκε το 1999 τώρα θα εφαρμοστεί όταν ήδη έχουν εκδοθεί υγειονομικές διατάξεις και Νόμοι που δεν κατακρίθηκαν και σχολιάστηκαν όπως η νέα υγειονομική διάταξη;

  1. Ο Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32), Μέρος Α: Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων αυτών, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, Άρθρο 2 (Αρμόδιες αρχές), παρ. 1 «Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 36 είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια των αρμόδιων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του και του εποπτευόμενου από αυτό Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως αρμόδια κεντρική αρχή για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 (ΕΕ L 191)» και Άρθρο 3 «Ενέργειες αρμόδιων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης».

Απάντηση: Άρθρο 2. Αρμόδιες αρχές

γ) Η προκειμένη διάταξη δεν θίγει και δεν καταργεί αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων ή φορέων που η κείμενη νομοθεσία ήδη ρυθμίζει.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523/2006 – ΦΕΚ 1187/Β/31-8-2006

Άρθρο 3

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

6.Οι Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, στην διάρκεια των υγειονομικών ελέγχων που γίνονται στις επιχειρήσεις της ΥΔ ΑΙβ/8577/83, όπως ισχύει κάθε φορά, στη βάση των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου που εκπονούνται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης .

Στις περιπτώσεις που η οργάνωση μιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν προβλέπει την ύπαρξη των ως άνω διευθύνσεων, οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με βάση πρωτόκολλο συνεργασίας που θα συνάπτεται μεταξύ της Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής και της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

05 July 2017
Banner
Banner