Συνεχίζονται οι αρνητικές αντιδράσεις για την Υγειονομική Διάταξη

12 July 2017

Συνεχίζονται οι αρνητικές αντιδράσεις για την Υγειονομική Διάταξη

Συνεχίζονται οι αρνητικές αντιδράσεις που προκάλεσε η νέα Υγειονομική Διάταξη που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αντιγράφουμε τα σχόλια που δημοσίευσε η περιοδική έκδοση ERGASIA@HYGEIA του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος της Ιατρικής ΔΠΘ, επάνω στην πρόσφατη Υγειονομική Διάταξη. Στο συγκεκριμένο σχόλιο χαρακτηρίζεται αποτυχημένη η Διάταξη στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. Αναλυτικά το άρθρο:

Αναλύοντας το άρθρο 13 της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης 47829/2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Α/2017) εμφανίζεται μια κάπως «φωτογραφική διάταξη» για συγκεκριμένη αλυσίδα υπεραγοράς τροφίμων και ποτών, η οποία ορίζει το εξής: «Για τα προμαγειρευμένα και μαγειρεμένα τρόφιμα στις εγκαταστάσεις αυτοεξυπηρέτησης, το σύστημα σερβιρίσματος πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε οι τροφές που προσφέρονται να προστατεύονται από την άμεση μόλυνση που θα μπορούσε να προκύψει από την εγγύτητα ή τη δράση του καταναλωτή. Ειδικότερα για προϊόντα συσκευασμένα που προσφέρονται σε θερμαινόμενες βιτρίνες αυτοεξυπηρέτησης (θερμοθαλάμους) δύναται να γίνει χρήση αυτών εφόσον τηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία συντήρησης των προς διάθεση προϊόντων. Η εσωτερική θερμοκρασία των τροφίμων θα πρέπει να είναι είτε κάτω των 4°C ή πάνω από 60°C, αναλόγως της φύσεως του τροφίμου (διατήρηση εν ψυχρώ ή εν θερμώ)».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γιά την επικίνδυνη ζώνη του τροφίμου, αλλά η πιθανότητα μετάδοσης του βακτηρίου Staphylococcus aureus από τον πολίτη καταναλωτή δεν έχει προβλεφθεί για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, παρότι μνημονεύεται η εγγύτητα ή η δράση του καταναλωτή… Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των διατιθέμενων τροφίμων; Υπάρχουν γάντια μιας χρήσης για κάθε καταναλωτή; Ελέγχονται οι ενέργειες των πελατών στα συγκεκριμένα μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης από το προσωπικό της επιχείρησης; Μήπως η συγκεκριμένη διάταξη έχει αντιγραφεί από το με αρ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π/51144/23.11.2015 έγγραφο (ΑΔΑ: ΩΕ0Ε465ΦΥΟ-3Μ7), το οποίο φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Διατήρηση και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας (ειδικά αρτοσκευάσματα), Σύστημα αυτοεξυπηρέτησης Είδος Προϊόντων που διατίθενται από bake-off - Ρυθμίσεις των Πρατηρίων Αρτου».

Η παραπάνω διάταξη υπήρχε στο κείμενο της διαβούλευσης της συγκεκριμένης Υγειο- νομικής Διάταξης από τον Μάρτιο του 2016 (βλ. https://www.opengov.gr/yyka/?p=1359), αλλά ούτε και η Ομοσπονδία των Αρτοποιών φαίνεται να το αντιλήφθηκε άμεσα το λεπτό αυτό ζήτημα.

Θα μπορούσε η συγκεκριμένη διάταξη να αξιοποιηθεί και από άλλες δραστηριότητες; Π.χ ένα Κρεοπωλείο ή ένα Ιχθυοπωλείο μπορούν να εγκαταστήσουν Σύστημα Αυτοεξυπηρέτησης;

Συνεχίζοντας την ανάγνωση της Υγειονομικής Διάταξης παρατηρεί κανείς καλοπροαίρετα ότι στην §4α του άρθρου 14 ορίζεται: «Οι διοργανωτές των εκθέσεων των επιχειρήσεων που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή/και ποτά σε εκθεσιακά κέντρα, υπαίθριες εκθέσεις κ.λ.π. για μικρά χρονικά διαστήματα πρέπει να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στις εκθέσεις αυτές για την απόκτηση βεβαίωσης καταλληλότητας, από τις κατά τόπους υγειονομικές αρχές του προσωρινού χώρου που θα χρησιμοποιήσουν για την έκθεση και πώληση των προϊόντων τους. Επιπροσθέτως επισημαίνεται μια αντιγραφή διάταξης από την με αρ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π.οικ.105795/05.12.2014 (ΑΔΑ: 7ΒΝΨΘ-23Ζ) σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Από τη μία πλευρά απλοποιούνται οι διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων με την πρόσφατη Κ.Υ.Α. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/τ.Β/2017 με τη διαδικασία της Γνωστοποίησης Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, την οποία μεταξύ άλλων συνυπογράφει και ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός και από την άλλη υπάρχει η απαίτηση απόκτησης βεβαίωσης καταλληλόλητας από τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες. Το ίδιο συμβαίνει και για τα Οχήματα Μεταφοράς. Μήπως κάτι τέτοιο δίνει την ευχέρεια πιθανών συναλλαγών;

Κλείνοντας, στο άρθρο 15 ορίζεται ότι οι Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλες επιχειρήσεις (π.χ. κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.λ.π.). Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα κουρεία - κομμωτήρια, εργαστήρια περιποίησης χεριών - ποδιών, εργαστήρια δερματοστιξίας, γραφεία τελετών, ινστιτούτα αισθητικής, παιδότοποι κ.λ.π. ορίζονται στο άρθρο 2 και πρέπει να τηρούν τους γενικούς όρους του άρθρου 5, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις αντίστοιχα, όπως κάθε φορά ισχύουν. Από τη στιγμή που γίνεται παραπομπή στο άρθρο 5, η συγκεκριμένη διάταξη για την τήρηση των γενικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας, προκύπτει η απαίτηση για τις παραπάνω συγκεκριμένες δραστηριότητες να έχουν μεταξύ άλλων και Διάγραμμα Ροής; Πώς συντάσσεται ένα Διάγραμμα Ροής σε γραφείο τελετών ή σε ένα ινστιτούτο αισθητικής; Σύμφωνα με τα στάδια της παραγωγικής τους διαδικασίας;

Να επισημανθεί ακόμη μια άτοπη διάταξη της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, που στο άρθρο 16 αναφέρεται στις προβλεπόμενες κατά περίπτωση Κυρώσεις και Διοικητικά Πρόστιμα και συγκεκριμένα ορίζεται: «Στους παραβάτες των Υγειονομικών Διατάξεων επιβάλλονται, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/τ.Α/1940) και το άρθρο 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α/02.11.2011) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Παραβάσεις που αφορούν τα τρόφιμα εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α/2014)».

Στην §9 του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 ορίζεται χαρακτηριστικά: «Οποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα που προβλέπονται από τις Υγειονομικές Αποφάσεις που κάθε φορά εκδίδονται ή παραβιάζει την εφαρμογή τους, τιμωρείται, αν με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση απασχολεί μέχρι 10 εργαζόμενους με φυλάκιση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ. Αν απασχολεί από 11 μέχρι 100 εργαζόμενους, με φυλάκιση έως ενός έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 50.000 ευρώ κ.τ.λ.».

Λίγο παρακάτω αναφέρεται ότι «με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται εκάστοτε ο τρόπος είσπραξης των οφειλών και κάθε άλλη λεπτομέρεια».

Το 2012 εκδόθηκε ο Ν. 4075 (ΦΕΚ 89/τ.Α/2012), όπου στην §9 του άρθρου 58 ορίζε- ται: «Στο τέλος του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α/2011) προστίθεται η παράγραφος 12 ως εξής: “Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (Β΄ 275) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/τ.Α/1940) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα”». Τελικά τί από τα δύο παραπάνω ισχύει; Δεν έχει εκδοθεί εδώ και έξi ολόκληρα χρόνια η σχετική Υπουργική Απόφαση που ορίζεται στο άρθρο 43 του Ν. 4025/2011 σχετικά με τον τρόπο που «ρυθμίζονται εκάστοτε ο τρόπος είσπραξης των οφειλών, αλλά και κάθε άλλη λεπτομέρεια». Συνειδητοποιεί δηλαδή κανείς αμέσως ότι εάν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν εφαρμόσουν τις διατάξεις του Κυρωτικού Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/2014) απλά θα στέλνουν εκθέσεις ιδεών, τρομοκρατώντας με τον τρόπο αυτόν τους επιχειρηματίες, δίχως να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία.

Καταρρίπτεται άμεσα όπως όλα δείχνουν το από 22.06.2017 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας που ανάφερε χαρακτηριστικά: «Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, για τους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, συμβάλλει στο γενικότερο κυβερνητικό έργο απλούστευσης διαδικασιών, άρσης εμποδίων και μείωση της γραφειοκρατίας για την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα, με απόλυτο σεβασμό στην προτεραιότητα της δημόσιας υγείας».

Το συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου έκλεινε με τον επίλογο: «Η εφαρμογή της Απόφασης θα αποτελέσει τομή στον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα διευκολύνει την άσκηση των καθηκόντων των αρμόδιων εποπτών και θα διευκολύνει την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων σύμφωνα με το συμφέρον της Δημόσιας Υγείας».

Πρόκειται για την αποτυχημένη Διάταξη στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και έχουν ονοματεπώνυμο όσοι την συνέταξαν, αλλά και όσοι την συνυπέγραψαν.

Ας ανατρέξει κανείς στο με αρ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.119237 /20.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΒΙΨ6Θ-Ε5Μ) με θέμα: Ανασυγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Αντικατάσταση της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 (ΦΕΚ 278 /τ.Β/08.10.2012), αλλά και στο με αρ. πρωτ. A1β/Γ.Π.οικ.41493/07.06.2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 60ΝΚ465ΦΥΟ-9ΜΜ) με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας για την οργάνωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά το εξής: «Η Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει όλα τα ζητήματα που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο άσκησης και εφαρμογής της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας, τους Ο.Τ.Α., τις Περιφέρειες, τους Οργανισμούς κ.ά. Επιπροσθέτως, θα εξετάσει θέματα δημόσιας υγείας που αφορούν την υγιεινή εστίασης, συντήρηση τροφίμων, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ζητήματα περιβαλλοντικής υγείας, συνθηκών εργασίας, αδειοδοτήσεις επαγγελμάτων, έγκρισης λειτουργίας κ.ά. Στόχος της σύστασης της Ομάδας Εργασίας είναι ο εντοπισμός δυσλειτουργιών, αλληλοεπικαλύψεων, η αναμόρφωση - επικαιροποίηση διατάξεων νόμων, καθώς και η προώθηση αντίστοιχων μεταρρυθμίσεων».

12 July 2017
Banner