Στρατηγικός συντονισμός αγροδιατροφής, βιομηχανίας και τουρισμού

22 September 2016

Στρατηγικός συντονισμός αγροδιατροφής, βιομηχανίας και τουρισμού

Story Highlights

  • Το Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού θα έχει ως έργο την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων και θέσεων προς την Πολιτεία, που θα συνδέουν τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποιητική βιομηχανία, με αιχμή του δόρατος τη μεταποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα

Related Articles

Μια πρωτοβουλία συντονισμού με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναρτήθηκε χθες, 21 Σεπτεμβρίου, στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΗΔΥ4653Ο7-Φ1Μ) και αφορά τη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου με γνωμοδοτικό χαρακτήρα, που θα μεριμνά για τη χάραξη πολιτικής σε θέματα αγροδιατροφής, βιομηχανίας και τουρισμού. Το όνομα αυτού, «Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού». Έτσι, από εκεί που ο κάθε υπουργός έβλεπε μόνο τα του οίκου του, υπάρχει τώρα μια πιθανότητα να συνδυαστούν πολλές παράλληλες και ασύνδετες εν πολλοίς δράσεις.

Το Φόρουμ θα τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ όπως αναφέρει η σχετική απόφαση θα λειτουργεί ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την επεξεργασία, τη διαμόρφωση και την υποβολή προτάσεων και θέσεων προς την πολιτεία, που θα συνδέουν τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποιητική βιομηχανία, με αιχμή του δόρατος την μεταποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Σκοπός του «Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού» είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών που αναπτύσσουν και υλοποιούν δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και σύνδεση της αγροδιατροφής και της μεταποιητικής βιομηχανίας με τον τουρισμό, με την κεντρική κατεύθυνση και τον συντονισμό της πολιτείας και σε Περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά επεξεργάζεται και προτείνει πολιτικές για την σταδιακή αλλαγή του τουριστικού προτύπου της χώρας και τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο συνδυαστικό μοντέλο που θα αξιοποιεί της σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής λειτουργίας, μέσω της δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, επιτυγχάνοντας να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις με αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Το Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού συντονίζεται και λειτουργεί υπό την επιμέλεια της δεκαπενταμελούς «Συντονιστικής Επιτροπής» στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Στην Επιτροπή συμμετέχουν:
- Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Ευστράτιος Ζαφείρης
- Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Τζιάλλας
- Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νικόλαος Αντώνογλου
- Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Δημήτριος Τρυφωνόπουλος
- Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντωνίου Παπαδεράκη
- Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ
- Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – ΣΕΒΤ
- Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας – ΓΣΕΒΕΕ
- Εκπρόσωπος της Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)
- Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ
- Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας – ΕΝΠΕ
- Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας – ΚΕΔΕ
- Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας – ΚΕΕΕ
- Εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
- Η κα Ζωή Νόβακ, εμπειρογνώμονας στη διασύνδεση γαστρονομίας και τουρισμού

Το «Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού» θα υποστηρίζεται από έξι εξειδικευμένες τομεακές Ομάδες Εργασίας:
ΟΜΑΔΑ Α, ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης και προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής, για την ανάπτυξη του νέου σχεδίου σύνδεσης Αγροδιατροφής - Βιομηχανίας – Τουρισμού.
ΟΜΑΔΑ Β, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
ΟΜΑΔΑ Γ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Έρευνα και αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, νεοφυής επιχειρηματικότητα και δημιουργία δικτύων.
ΟΜΑΔΑ Δ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ: Τρόποι ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας μέσα από τον τουρισμό.
ΟΜΑΔΑ Ε, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, πληροφόρηση και προώθηση του νέου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης.
ΟΜΑΔΑ ΣΤ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Θεσμικές παρεμβάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, υποδομές και στρατηγική υλοποίησης.

Σε ανοικτή εκδήλωση στις αρχές κάθε έτους θα γίνεται ο ετήσιος απολογισμός της Συντονιστικής Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας, σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεων που υποβλήθηκαν, θα δημοσιεύονται οι επιλογές που υιοθετήθηκαν για τη σύνδεση της αγροδιατροφής και της μεταποιητικής βιομηχανίας με τον τουρισμό, θα καθορίζονται οι προσεχείς στόχοι που πρέπει να ικανοποιηθούν και ανακοινώνονται οι ενδεχόμενες εκτιμήσεις για την προσεχή τριετή περίοδο.

22 September 2016
Banner