Στο Υπερταμείο περνούν ΟΚΑΑ και ΚΑΘ

19 May 2017

Στο Υπερταμείο περνούν ΟΚΑΑ και ΚΑΘ

Στην Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών - ΕΔΗΣ, άμεση θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (γνωστής και ως Υπερταμείο) μεταβιβάζονται ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) με το συμπληρωματικό μνημόνιο (Άρθρο 81) που ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προσθέτει Παράρτημα ΣΤ΄ στον Ν.4389/2016, το οποίο ορίζει ότι στην ΕΔΗΣ μεταβιβάζονται το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», οι Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., η Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου, ο ΟΚΑΑ, η ΚΑΘ, η ΔΕΘ-HELEXPO και τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών.

Το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στις ανωτέρω επιχειρήσεις μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΔΗΣ, μόλις το καταστατικό της τελευταίας καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, «Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη».

Σημειώνεται ότι το Υπερταμείο, στο οποίο ανήκει ως θυγατρική η ΕΔΗΣ, έχει διάρκεια 99 έτη και σκοπός του είναι η διαχείριση, η αξιοποίηση ή/και η πώληση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει, προκειμένου να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας.

 

 

 

19 May 2017
Banner
Banner